PROFILUJÚCE PREDMETY V ŠTUDIJNOM ODBORE ZUBNÝ ASISTENT

Zubné lekárstvo poskytuje poznatky o príčinách, príznakoch a prejavoch ochorení v ústnej dutine človeka.

Základy asistencie v zubnej ambulancii sa zaoberá materiálmi, nástrojmi, liečivami a dezinfekčnými látkami, ktoré sa používajú v zubnej ambulancii.

Hygiena ústnej dutiny sa zameriava na osvojenie vedomostí v oblasti preventívnej činnosti a inštruktáži pacienta k správnej starostlivosti o ústnu dutinu.

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia  poskytuje teoretické poznatky a praktické zručnosti v spracovávaní a vedení administratívy a vo vedení dokumentácie v zdravotníctve.

Odborná klinická prax poskytuje osvojenie nácvikov činností a asistencie v zubnej ambulancii ako je prevencia, spolupráca s lekárom a dentálnou hygieničkou, starostlivosť o nástroje a vedenie dokumrntácie. Odborná klinická prax prebieha od tretieho ročníka.