PROFILUJÚCE PREDMETY V ŠTUDIJNOM ODBORE ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

Cvičenia z klinickej mikrobiológie poskytujú vedomosti a zručnosti o laboratórnej diagnostike mikroorganizmov.

Cvičenia z klinickej biochémie sa zameriavajú na osvojenie vedomostí a zručností, ktoré využívajú biochemické analýzy pri diagnostike, monitorovaní liečby a stanovení ochorenia.

Cvičenia z hematológie a transfuziológie poskytujú prehľad o klinickom vyšetrení pacienta s ochorením krvi a krvotvorných orgánov, pričom využívajú  metódy laboratórnej diagnostiky.

Histologická technika poskytuje žiakom praktické návyky a zručnosti pre prácu v histologickom laboratóriu a teoretické vedomosti, ktoré využívajú pri diagnóze v patologickej praxi.

Klinická laboratórna prax prebieha v zazmluvnených zdravotníckych laboratóriách od začiatku štvrtého ročníka. Žiaci na praxi nadobúdajú praktické zručnosti v laboratóriách na oddeleniach klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, klinickej mikrobiológie, cytológie a patologickej anatómie. Klinická laboratórna prax prebieha od štvrtého ročníka.