PROFILUJÚCE PREDMETY V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMACEUTICKÝ LABORANT

Farmakológia poskytuje poznatky o liekoch a ich účinkoch na ľudský organizmus.

Príprava liekov poskytuje prepojenie teoretických vedomostí a praktických zručností pri príprave liekov či liečivých prípravkov.

Farmakognózia a fytoterapia poskytuje poznatky o liečivých rastlinách, pestovaní, zbere, spracovaní, o ich účinných obsahových látkach a využití pri liečbe a prevencii chorôb.

Farmaceutická chémia a analýza liečiv poskytuje žiakom potrebné vedomosti z oblasti chemických prvkov a ich zlúčenín ich chemických štruktúr, chemických vlastností a ich účinkov.

Odborná lekárenská prax v zazmluvnených lekárňach prebieha od začiatku tretieho ročníka.