PROFILUJÚCE PREDMETY V ŠTUDIJNOM ODBORE PRAKTICKÁ SESTRA

Zdravie a klinika chorôb poskytuje poznatky o príčinách, príznakoch a prejavoch ochorení jednotlivých systémov ľudského organizmu, diagnostických a liečebných postupoch a prevencii

Ošetrovateľstvo poskytuje teoretické poznatky o ošetrovaní chorých v zdravotníckych zariadeniach.

Ošetrovateľské techniky sú zamerané na osvojenie praktických zručností pri ošetrovaní chorých v zdravotníckych zariadeniach v rámci cvičení v laboratórnych podmienkach školy.

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia naučí žiakov porozumieť potrebám, správaniu a konaniu pacienta, alebo osoby vyhľadávajúcej pomoc zdravotníka a osvojuje si zásady správneho správania.

Administrácia a zdravotnícka dokumentácia poskytuje teoretické poznatky a praktické zručnosti v spracovávaní a vedení administratívy a vo vedení dokumentácie v zdravotníctve.

Odborná klinická prax osvojuje ošetrovateľské činnosti a ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta v rozsahu kompetencií praktickej sestry v reálnych podmienkach zdravotníckeho zariadenia. Odborná klinická prax prebieha od tretieho ročníka.