PROFILUJÚCE PREDMETY V ŠTUDIJNOM ODBORE MASÉR

Zdravie a klinika chorôb poskytuje poznatky o príčinách, príznakoch a prejavoch ochorení jednotlivých systémov ľudského organizmu, diagnostických a liečebných postupoch a prevencii.

Fyzikálna terapia poskytuje poznatky z mechanoterapie (klasická, športová, reflexná masáž, manuálna lymfodrenáž), termoterapie, hydroterapie, fototerapie, elektroterapie, balneoterapie a klimatoterapie a ich aplikácie na ľudský organizmus.

Masáže sú zamerané na osvojenie praktických zručností pri jednotlivých druhoch masáží.

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia naučí žiakov porozumieť potrebám, správaniu a konaniu pacienta, alebo osoby vyhľadávajúcej pomoc zdravotníka a osvojuje si zásady správneho správania.

Rekondično-relaxačné cvičenia poskytujú teoretické poznatky a praktické zručnosti pri vybraných pohybových a športových aktivitách.

Odborná klinická prax umožňuje aplikovať nadobudnuté teoretické a praktické poznatky v zdravotníckych, kúpeľných a sociálnych zariadeniach Odborná klinická prax prebieha od tretieho ročníka..