Naša škola

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka je saleziánska škola, v ktorej sa žiaci osobnostne, odborne a duchovne pripravujú na život. Naším cieľom je celkový rozvoj mladého človeka. Výchova a vzdelávanie tu prebieha podľa preventívneho systému don Bosca, ktorý sa snaží predchádzať zlu a rozvíjať dobré schopnosti mladých. Napĺňame to prostredníctvom aktívnej asistencie pedagógov medzi žiakmi, čím sa vytvára výchovné prostredie, v ktorom sa mladí ľudia môžu pripraviť na svoju budúcnosť, aby boli dobrými a zodpovednými občanmi.