Hlavná úloha nášho Gymnázia je pripraviť žiakov, aby úspešne zvládli
akýkoľvek typ vysokoškolského štúdia.

Gymnázium v Považskej Bystrici je progresívna vzdelávacia inštitúcia s dlhoročnými skúsenosťami, ktorá pripravuje svojich žiakov na úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia. Škola má vlastný školský vzdelávací program pre štvorročné a osemročné štúdium.

Štúdium na našej škole poskytuje úplné všeobecné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Pripravuje pre štúdium na všetkých odboroch vysokých škôl, resp. pomaturitné štúdium.

V 3. a 4. ročníku (resp. v septime a oktáve) majú žiaci povinné len tieto predmety: slovenský jazyk, dva cudzie jazyky a telesnú výchovu.

Zvyšných 18 hodín si žiaci zvolia predmety podľa svojho záujmu a potreby s ohľadom na typ plánovanej vysokej školy, čo je obzvlášť výhodné pre nový typ maturitnej skúšky. Žiaci si v treťom aj vo štvrtom ročníku volia dvojhodinové a štvorhodinové predmety.

Volitelné predmety:
konverzácia v cudzom jazyku, aplikovaná ekonómia, dejiny umenia, cvičenia zo slovenského jazyka, seminár z biológie, latinčina, programovanie web stránok, cvičenia z matematiky, cvičenia z fyziky, CAD systémy, laboratórna technika, netradičné športy, rozšírená telesná výchova.

Vyučujú sa tieto jazyky: anglický, nemecký, ruský jazyk, španielsky jazyk a v
prípade záujmu jazyk latinský.
Každý žiak má povinne dva cudzie jazyky. Anglický jazyk je povinný pre všetkých.