Zubný asistent (ZUA)

OZNAM: V školskom roku 2023/2024 študijný odbor 5358M ZUBNÝ ASISTENT neotvárame.

 

PROFIL ABSOLVENTA    

Študijný odbor 5358 M zubný asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať základné asistentské úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v ambulancii zubného lekára.

Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti zubného lekárstva, hygieny dutiny ústnej, administratívy a zdravotníckej dokumentácie v zubnej ambulancii, asistencie v zubnej ambulancii.

Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzieho jazyka a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • zabezpečovať (plniť) asistentské úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v zubolekárskej starostlivosti,
 • podieľať sa na prevencii v ústnej dutine - pripraviť ambulanciu pre ošetrenie pacienta zubným lekárom,
 • zabezpečiť plynulý chod práce ambulancie zubného lekára,
 • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu ambulancie zubného lekára,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc.

Absolvent sa uplatní v ambulancii zubného lekára, kde pracuje pod jeho vedením. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu.

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledujúcimi kompetenciami:

 • správne sa vyjadrovať v štátnom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • riešiť matematické príklady a rôzne situácie,
 • identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,
 • posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
 • kriticky hodnotiť získané informácie,
 • formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,
 • overovať a interpretovať získané údaje,
 • pracovať s elektronickou poštou,
 • pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.

Absolvent musí pre úspešné ukončenie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí aj z oblasti odborného vzdelávania:

 • základy latinčiny a medicínskej terminológie,
 • základy anatómie, fyziológie a patológie človeka, prostredníctvom ktorých pochopí stavbu, funkciu, vývoj organizmu a chorobných procesov v ľudskom organizme,
 • zásady účinnej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život,
 • organizáciu zdravotníctva a stratégiu, systém, finančné zabezpečenie a právne aspekty zdravotnej starostlivosti,
 • základné princípy zdravotníckej etiky,
 • odbornú terminológiu z oblasti zdravotníctva,
 • metódy automatizovaného spracovávania údajov a informačné zdravotnícke systémy,
 • zásady protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia so zreteľom na prácu v zubnej ambulancii,
 • zásady zabezpečenia hygieny práce v zubnej ambulancii, ovláda spôsoby dezinfekcie a sterilizácie,
 • základy správnej výživy a jej vplyv na zdravie ústnej dutiny i na celkové zdravie pacienta,
 • základné vedomosti zo zubného lekárstva, aby pochopil príčiny a následky vzniku zubného povlaku, ich imunologické vplyvy na parodont a na celý organizmus,
 • najnovšie preventívne, diagnostické, terapeutické a výchovné postupy a techniky v zubnolekárskej práci,
 • dentálne materiály, ich zloženie a použitie,
 • podstatu a význam preventívneho zubného lekárstva a hygieny ústnej dutiny,
 • základy rőntgenológie s dôrazom na ochranu zdravia pacientov a zdravotníckych pracovníkov pred ionizujúcim žiarením,
 • základy informatiky, administratívy, dokumentácie, ekonomiky v zubnej ambulancii.

Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný):

 • asistovať lekárovi pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta (štvorručná práca),
 • monitorovať dentálno-hygienické problémy u pacientov v zubnej ambulancii,
 • zvládnuť manipuláciu a údržbu špeciálnych nástrojov a prístrojov používaných v odbore,
 • rozpoznať a spracovať materiály potrebné pri rôznych druhoch ošetrenia chrupu pacienta lekárom,
 • zabezpečiť starostlivosť o pomôcky,
 • dezinfekcia, sterilizácia,
 • aplikovať poznatky z hygieny dutiny ústnej, výživy a fluoridácie pri motivácii a inštruktáži pacienta k starostlivosti o svoj chrup neinvazívnymi metódami, profesionálne komunikovať,
 • zvládnuť odbornú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život,
 • viesť dokumentáciu zubnej ambulancie a vykonávať administratívne práce spojené so zubolekárskym ošetrením pacienta a prevádzkou pracoviska,
 • ovládať informačný systém pracoviska a spracovávať údaje pre potreby zdravotných poisťovní,
 • pripraviť štatistické podklady a podklady pre archiváciu,
 • zabezpečiť činnosti súvisiace s materiálno-technickým vybavením a inventarizáciou na pracovisku,
 • dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, používať prostriedky protipožiarnej ochrany v zubnej ambulancii,
 • vedieť si organizovať prácu.

PODMIENKY PRIJATIA

Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium do 1.ročníka pre aktuálny školský rok budú zverejnené na webstránke SZŠ,

 • Splnenie požiadavky na zdravotnú spôsobilosť pre výkon zdravotníckeho povolania podľa právnych predpisov MZ SR.

 

Kompletné informácie o študijnom odbore a prijímacích skúškach nájdete na webovej stránke školy (tu).