Možnosti uplatnenia absolventov SZŠ

Absoventi našej školy sú dlhé roky žiadaní na trhu práce. Sú ale aj úspešní absolventi vysokých škol a niektorí sa vracajú k nám do školy ako učitelia odborných predmetov. Po úspešnom ukončení SZŠ majú možnosť:

pokračovať v štúdiu 

 • v nadstavbovom štúdiu (pomaturitné kvalifikačné štúdium PKŠ),
 • na vysokej škole v Slovenskej republike, Českej republike a v zahraničí (v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia),

zaradiť sa do pracovného pomeru (široká uplatniteľnosť na trhu práce podľa ukončeného študijného odboru na SZŠ)

 • na jednotlivých oddeleniach ústavnej nemocničnej a ambulantnej liečebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti,
 • v detských jasliach, v zariadeniach sociálnych služieb, hospicoch,
 • v lekárňach, v distribučných farmaceutických firmách, v zariadeniach pre výrobu a kontrolu liečiv, vo výdajniach a predajňach zdravotníckych pomôcok, vo výrobe a kontrole infúzných roztokov a očných prípravkov, vo farmaceutickom priemysle a pod.,
 • v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v oblasti klinickej biochémie, hematológie, tranfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, hygieny, toxikológie, genetiky, verejného zdravotníctva a pod.,
 • v laboratóriách zdravotníckych, veterinárskych, forezných, ekologických a pod.,
 •  v štátnej potravinovej kontrole a kontrole kozmetických výrobkov,
 • ako SZČO v masérskych salónoch, kúpeľných, liečebných a rekreačných zariadeniach, welless, fitness,   v športových kluboch a pod.

Absolveni SZŠ, ktorí sa rozhodnú pre štúdium na vysokej škole, dávajú prednosť vysokým školám so zdravotníckym zameraním, ktoré sú priamym pokračovaním ich ukončeného študijného odboru na našej škole. Sú to napríklad študijné programy v odbore: ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, urgentná zdravotná starostlivosť, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo, vybrané laboratórne metódy v zdravotníctve, psychológia a pod.

Naši absolventi sú pomerne úspešní aj na:

 • farmaceutických fakultách v odbore - farmácia,
 • lekárskych fakultách v odbore - všeobecné lekárstvo,
 • prírodovedných fakultách v odboroch - chémia, biológia.

MOŽNOSTI ŠTÚDIA 

Pomaturitné kvalifikačné štúdium

 • Diplomovaná všeobecná sestra,
 • Dentálna hygiena

Univerzitné štúdium v SR

 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, so sídlom v Banskej Bystrici
 • Lekárska a farmaceutická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
 • Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského
 • Fakulta veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 • Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Lekárska fakulta
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied
 • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov
 • Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

https://szsbb.eu/?_c=vychovny_poradca

kariérový poradca