Zdravotnícky laborant (ZL)

ŠTUDIJNÝ ODBOR 5308 M ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

 

PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor zdravotnícky laborant pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné laborantské činnosti v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v oblasti klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky a na pracoviskách verejného zdravotníctva.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • vykonávať laboratórne vyšetrenia podľa štandardných analytických metód, ktorých účelom je zistiť zmeny za fyziologických a patologických podmienok,
 • aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • uplatňovať moderné metódy a štýl práce,
 • podieľať sa na tímovej práci, na organizácii a riadení pracoviska.

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE

Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí z oblastí všeobecného vzdelania:

 • správne sa vyjadrovať v štátnom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • riešiť matematické príklady a rôzne situácie,
 • identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,
 • posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
 • kriticky hodnotiť získané informácie,
 • formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,
 • overovať a interpretovať získané údaje,
 • pracovať s elektronickou poštou,
 • pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.

Absolvent musí pre úspešné ukončenie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí a zručností aj z oblastí odborného vzdelávania:

 • základy latinčiny a medicínskej terminológie,
 • základy anatómie, fyziológie a patológie človeka, prostredníctvom ktorých pochopí stavbu, funkciu, vývoj organizmu a chorobných procesov v ľudskom organizme,
 • zásady účinnej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život,
 • organizáciu zdravotníctva a právne aspekty zdravotnej starostlivosti,
 • základné princípy zdravotníckej etiky,
 • pravidlá správneho odberu, evidencie, príjmu, spracovania, uchovávania a likvidácie biologického materiálu rôzneho druhu,
 • základné laboratórne techniky a metódy princípy jednotlivých laboratórnych vyšetrení,
 • význam klinických stanovení,
 • postup laboratórnych vyšetrení podľa štandardných analytických metód,
 • fyziologické hodnoty stanovovaných parametrov,
 • odbornú terminológiu z oblasti zdravotníctva,
 • metódy automatizovaného spracovávania údajov a informačné systémy,
 • informačné technológie a prácu s nimi vo vyšetrovacích laboratórnych metódach,
 • predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s chemikáliami, horľavinami, zdraviu škodlivými látkami a biologickým materiálom,
 • zásady protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia so zreteľom na zdravotnícke laboratóriá,
 • bezpečne manipulovať s chemikáliami, horľavinami, zdraviu škodlivými látkami a biologickým materiálom,
 • zvládnuť správny odber, evidenciu, príjem, spracovanie, uchovávanie a likvidáciu biologického materiálu rôzneho druhu,
 • vykonávať základné a niektoré špeciálne analýzy klinicko-biochemické, hematologické, histologické, mikrobiologické, imunologické a genetické,
 • správne interpretovať výsledky laboratórnych vyšetrení slovom i písmom,
 • poskytnúť účinnú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život,
 • spoľahlivo používať zariadenia automatizovaného spracovávania údajov a informačné systémy,
 • dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, používať prostriedky protipožiarnej ochrany,
 • vedieť si organizovať prácu,
 • manipulovať so základnou zdravotníckou technikou a výpočtovou technikou v zdravotníctve,
 • sledovať informačný systém oddelenia a spracovávať údaje.

PODMIENKY PRIJATIA

Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium do 1.ročníka pre aktuálny školský rok budú zverejnené na webstránke SZŠ,

 

Kompletné informácie o študijnom odbore a prijímacích skúškach nájdete na webovej stránke školy (tu).