Naša škola sa nachádza na Tajovského ulici, čo je asi 15 minút od centra mesta. Je situovaná na tzv. „študentskom vŕšku“ v susedstve viacerých stredných škôl. Patríme medzi najväčšie zdravotnícke školy na Slovensku. Budova je štvorpodlažná, nachádzajú sa v nej klasické triedy, odborné učebne a laboratóriá so zameraním pre jednotlivé študijné odbory (somatologická učebňa, masážne miestnosti, galenické laboratóriá, laboratórium klinickej mikrobiológie, učebne hygieny, učebne prvej pomoci a pod.).

V škole sa nachádzajú učebne pre výučbu cudzích jazykov, jazykové laboratórium a taktiež učebne informatiky. Študentom našej školy sú k  dispozícii počítače s prístupom na internet, športoviská – telocvičňa, ihriská na plážový volejbal, atletická rovinka, posilňovňa, aula, bufet a jedáleň.

V našej škole sa žiaci vzdelávajú v štvorročných študijných odboroch v dennej forme, ukončených maturitnou skúškou. Po úspešnom absolvovaní štúdia získajú úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A.