Masér (MAS)

ŠTUDIJNÝ ODBOR 5370 M MASÉR

 

PROFIL ABSOLVENTA     

Študijný odbor masér pripravuje zdravotníckych pracovníkov – masérov, ktorí sú spôsobilí vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti z odvetvia fyzikálnej terapie v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych a iných zariadeniach (fitness centrá, wellness centrá, športové kluby a pod.). Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme v spolupráci s fyzioterapeutom. Absolventi štvorročného štúdia môžu ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni (Bc., Mgr.).

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž,
 • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára reflexnú masáž,
 • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára manuálnu lymfodrenáž,
 • samostatne pripravovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry fototerapie, hydroterapie, termoterapie a balneoterapie,
 • samostatne vykonávať športovú masáž,
 • samostatne vykonávať reflexnú masáž chodidiel a akupresúru,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc.

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE

Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí z oblastí všeobecného vzdelania:

 • získať vedomosti a komunikačné zručnosti v oblasti slovenského jazyka a literatúry,
 • znalosť cudzieho jazyka na úrovni, ktorá mu umožní osobný styk s cudzincami,
 • rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu javov, aplikovať získané prírodovedné poznatky,
 • vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu,
 • uvedomovať si význam telesného a pohybového zdokonaľovania,
 • mať sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi, rešpektovať základné etické normy,
 • pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.

Absolvent musí pre úspešné ukončenie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí aj z oblasti odborného vzdelávania:

 • získať základy latinského jazyka a medicínskej terminológie,
 • osvojiť si anatomické a fyziologické vedomosti, poznať príčiny, príznaky, diagnostiku a liečbu niektorých ochorení,
 • zvládnuť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti masážnych techník a procedúr fyzikálnej terapie,
 • osvojiť si zásady prvej pomoci, zvládnuť základné pojmy v psychológii, pedagogike a profesijnej komunikácii,
 • dodržiavať zásady hygieny a bezpečnosti práce v profesionálnych činnostiach,
 • uplatňovať základné poznatky v oblasti regeneračných a relaxačných postupov.

PODMIENKY PRIJATIA

Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium do 1.ročníka pre aktuálny školský rok budú zverejnené na webstránke SZŠ,

 

Kompletné informácie o študijnom odbore a prijímacích skúškach nájdete na webovej stránke školy (tu).