Farmaceutický laborant (FL)

ŠTUDIJNÝ ODBOR 5311 M FARMACEUTICKÝ LABORANT

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent študijného odboru farmaceutický laborant po ukončení štúdia je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník s odborným vzdelaním, ktorý je oprávnený vykonávať samostatné odborné práce vo všetkých typoch lekární, vo výrobniach liečivých prípravkov, v oddeleniach výroby infúznych roztokov a očných prípravkov, vo farmaceutickom priemysle, distribučných farmaceutických firmách, v laboratóriách pre kontrolu liečiv, v predajniach zdravotníckych potrieb a ďalších farmaceutických zariadeniach. Ovláda prácu s počítačom a základy manažmentu pre predaj zdravotníckeho materiálu a pomôcok. Absolvent sa môže po úspešnom ukončení štúdia ďalej vzdelávať na všetkých druhoch vysokých škôl (najvhodnejšie sú školy s prírodovedným zameraním). Ak sa absolvent rozhodne po ukončení našej školy nastúpiť do praxe, môže sa ďalej vzdelávať formou pomaturitného špecializačného štúdia.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • dobre sa orientovať v odbornej literatúre a získavať nové poznatky,
 • vedieť poskytovať odborné informácie pacientom, poznať a používať platný liekopis a ostatnú odbornú literatúru,
 • zvládnuť základné lekárenské a laboratórne práce,
 • zvládnuť prípravu jednotlivých liekových foriem,
 • asistovať pri vydávaní voľno predajných liekov,
 • vydávať doplnkový sortiment, zdravotnícke pomôcky a i.,
 • kontrolovať liečivá a pomocné látky,
 • individuálne pripravovať lieky,
 • uchovávať liečivá, lieky, pomocné látky, zdravotnícke pomôcky a doplnkový sortiment,
 • samostatne robiť defektúrne práce v lekárni,
 • obsluhovať bežné lekárenské zariadenia a prístroje,
 • pracovať s počítačom, používať lekárenské programy, ovládať základné administratívne práce, viesť dokumentáciu lekárne,
 • objednávať, prijímať a oceňovať liečivá a lieky, sledovať ich expiráciu a dobu použitia,
 • riadiť sa Zásadami správnej lekárenskej praxe a dodržiavať hygienický režim,
 • pri styku s pacientmi využívať možnosť zdravotnej výchovy,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov,
 • podieľať sa na tímovej práci, na organizácii a riadení pracoviska.

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE

Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí z oblastí všeobecného vzdelania:

 • správne sa vyjadrovať v štátnom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • riešiť matematické príklady a rôzne situácie,
 • identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,
 • posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
 • kriticky hodnotiť získané informácie,
 • formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,
 • overovať a interpretovať získané údaje,
 • pracovať s elektronickou poštou,
 • pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.

 

PODMIENKY PRIJATIA

Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium do 1. ročníka pre aktuálny školský rok budú zverejnené na webstránke SZŠ,

 

Kompletné informácie o študijnom odbore a prijímacích skúškach nájdete na webovej stránke školy (tu).