Stredná odborná škola elektrotechnická poskytuje vyššie sekundárne vzdelávanie ISCED 3 (úplné stredné odborné vzdelanie) v skupinách študijných odborov 3A, stredné odborné vzdelanie v skupinách učebných odborov 3C) a duálne vzdelávanie v skupine študijných odborov 3A ŠVP.

Škola má moderné odborné učebne, laboratóriá a dielne, veľkú telocvičňu, tenisové kurty v telocvični, športový areál, futbalové ihrisko a atletickú dráhu, posilňovňu, kde majú žiaci možnosť športového vyžitia.

Žiaci môžu získať zváračský preukaz pre elektrický oblúk a plameň a môžu získať §21 vyhlášky 508/2009 Z.z. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Škola sa zapája do projektov financovaných zo zdrojov EÚ, využívame ponuky súťaží a projekty Trnavského samosprávneho kraja a rozvíjame spoluprácu s externými spoločnosťami. Škola je zapojená do medzinárodných projektov (Erasmus+, Dofe, a iné...)

Poskytujeme možnosť odbornej praxe nielen v moderných dielňach školy, spolupracujeme s partnerskými organizáciami ako sú Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska, Slovenským elektrotechnickým zväzom, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Českým zväzom zamestnávateľov v energetike a partnermi so zamestnávateľskej sféry (EBO, ZSE, a.s., JAVYS, a. s., PSA Peugeot Citroen Slovakia, s.r.o., SPP, a.s., a mnoho iných...)

Uvedené aktivity školy napomáhajú vstupu podnikateľskej sféry do odbornej prípravy a vzdelávania v SOŠE s cieľom lepšieho uplatnenia absolventov na trhu práce.

V prípade potreby je možné ubytovať žiakov v domove mládeže. Stravovanie žiakov je zabezpečené v jedálni školy.