Škola zabezpečuje kvalifikovaných  odborníkov v oblasti dopravy a služieb a vychováva absolventov v zameraní na cestnú dopravu, ktorí u nás môžu študovať v odboroch prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia. Absolventi dopravných odborov majú odborné predpoklady na kvalifikované riadenie  podnikov rodinného typu a pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu v oblasti dopravy. Uplatnenie nachádzajú aj v dopravných a priemyselných podnikoch pri riadení dopravných a logistických činností. Škola pružne reaguje na potreby praxe a preto vzdeláva študentov v atraktívnom študijnom odbore  ochrana osôb a majetku, ktorí sú  kvalifikovanými pracovnými silami pre súkromné bezpečnostné služby, pre uplatnenie v PZ SR a OS SR. V tomto odbore poskytujeme ako prvá škola na Slovensku aj duálne vzdelávanie v spolupráci so súkromnými bezpečnostnými agentúrami z blízkeho okolia. Okrem toho má škola 2-ročné učebné odbory: stavebná výroba a praktická žena, 3-ročný učebný odbor predavač a murár a poskytuje i nadstavbové štúdium v odbore podnikanie v remeslách a službách pre tých, ktorí pre svoje uplatnenie potrebujú maturitu. Popri štúdiu sa študenti môžu zdokonaliť znalosti cudzích jazykov v jazykovej škole. Budúcnosťou školy je spolupráca s lokálnymi zamestnávateľmi a prepojenosť na prax.  

Naše TOP:

 • zahraničné stáže – projekt Erasmus+ -  Miláno, Budapešť, Praha
 • Kurz prežitia -  absolvujú žiaci kurz prežitia v každom školskom roku
 • projekty:

- projekt Sadovo

- Finančná maturita

-Eko Alarm

- Dni finančného spotrebiteľa

- Inovačný workshop zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia študentov

- spolupráca s JASR Slovensko - využívanie online učebnice ekonómie

- "SOŠ Strážske - kráčame cestou moderných vzdelávacích metód"

 • športová hala, ihriská
 • duálne vzdelávanie
 • kurz sebaobrany AIKIDO
 • odborné učebne
 • štátna jazyková skúška z ANJ
 • domáce a zahraničné exkurzie – Po stopách slovenských realistov,  KIA, Volkswagen, Peugeot, Osvienčim, Krakov, Vielička,
 • umiestnenia vrámci SOČ
 • umiestnenie na športových súťažiach
 • mimoškolské aktivity: dobrovoľníci: Biela pastelka, Hodina deťom, Deň narcisov, Týždeň modrého gombíka, potravinová zbierka - Tesco