Jazyková škola

Jazyková škola pri Strednej odbornej škole dopravy a služieb v Strážskom ponúka vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky, ktorou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalostí o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne  sa  vyjadrovať  o určených témach  v rozsahu jazykových  prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS. Od  kandidáta  sa  vyžaduje  nielen  zvládnutie  jazyka  na  tejto úrovni,  ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.