Duálne vzdelávanie

Systém duálneho vzdelávania nadobudol účinnosť 1. apríla 2015.  Duálne vzdelávanie upravuje zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov - OVP s cieľom umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce.

Zákon o OVP zavádza možnosť prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania, ktorý zamestnávateľom umožňuje prípravu žiaka presne a konkrétne na povolanie alebo pracovnú pozíciu podľa ich potrieb a požiadaviek.

Stredná odborná škola uzavrie so zamestnávateľom zmluvu o duálnom vzdelávaní, ktorej predmetom je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania. Následne po prijatí žiaka na štúdium v systéme duálneho vzdelávania uzavrie žiak so zamestnávateľom učebnú zmluvu, ktoré okrem identifikačných náležitostí a vymedzenia formy a miesta praktického vyučovania musí obsahovať presné vymedzenie organizácie štúdia s uvedením presného časového harmonogramu praktického vyučovania. Organizácia praktického vyučovania u zamestnávateľa musí byť vymedzená tak, aby zodpovedala organizácii výchovy a vzdelávania na strednej škole.

Hotelová akadémia ponúka žiakom v školskom roku 2022/2023  duálne vzdelávanie - teória v škole,  prax u zamestnávateľa v týchto študijných (4-ročných) odboroch:

 • 6444 K čašník, servírka
 • 6445 K kuchár

Duál pripravuje našich žiakov tak, aby bol profesionálom s praktickými skúsenosťami hneď po ukončení štúdia. Okrem toho mu poskytuje vlastné financie (štipendium, odmena za produktívnu prácu), materiálne zabezpečenie, ako pracovné oblečenie či obedy, možnosť zúčastniť sa stáží, výmenných pobytov a ďalších podujatí organizovaných ako školou, tak aj zamestnávateľom a množstvo ďalších výhod. Počas duálneho štúdia si žiak prirodzene a postupne zvyká aj na pracovný život, nasáva firemnú kultúru a získava pracovné návyky.

Zamestnávatelia, s ktorými má škola podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní:

 • Gastroservis MM,s.r.o.
 • BUILDINGS CITY, s.r.o.
 • Maratón s.r.o.
 • Pemm s.r.o.
 • Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.
 • K 13 - Košické kultúrne centrá.
 • ROSTO Steak house.
 • Kaviareň bistro Babetta KGP

Benefity pre žiakov počas štúdia v systéme duálneho vzdelávania:

 • finančná odmena za produktívnu prácu,
 • bezplatné poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 • príspevok na stravovanie,
 • výučba v reálnych podmienkach,
 • osvojenie si pracovných návykov priamo na pracovisku  a možnosť kariérneho rastu,
 • nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo vo firme,
 • plynulý  prechod do zamestnania,
 • čerpanie benefitov (finančné, hmotné) už počas štúdia.