Kto sme

Sme škola s tradíciou a bohatými skúsenosťami, ktorá je pripravená realizovať tvoje sny a základy tvojej budúcnosti.  Medzi hlavné ciele školy patrí odovzdávanie vedomostí a zručností v oblasti hotelierstva, cestovného ruchu, gastronómie a potravinárstva.

Škola pre teba vytvára otvorené, spolupracujúce a tvorivé vzdelávacie prostredie. Vyučovanie je vedené pomocou rôznych projektových činností v kvalitne vybavených odborných učebniach, s tímom profesionálnych pedagógov, podporujúcich rozvoj tvojich schopností.

Nadobudnuté odborné vzdelanie si môžeš doplniť v odborných kurzoch, ktoré sú organizované priamo v škole. Poskytujeme žiakom aj možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas v záujmových krúžkoch, v telocvični a v posilňovni. Súčasťou školy  priamo v budove je školský internát a školská jedáleň.

Naši absolventi sú profesionálmi, ktorí dokážu kombinovať odborné, praktické a jazykové znalosti, s príležitosťou hneď sa zamestnať v reálnej praxi, pôsobiť v samostatnom podnikaní alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku, ako aj v krajinách EÚ.

„Budúcnosť nie je miesto kam ideme, ale miesto, aké si vytvoríme“.

Naše topky:

 • kvalitné odborné a jazykové vzdelanie,
 • vzdelávanie v odboroch žiadaných na trhu práce,
 • možnosť duálneho vzdelávania,
 • spolupráca so zmluvnými zariadeniami reštauračného typu doma aj v zahraničí,
 • možnosť získania certifikátov z barmanského. baristického a animačného kurzu, certifikát z účtovníctva v programe KROS,
 • kvalitná jazyková príprava: anglický, francúzsky, nemecký, ruský,
 • možnosť absolvovať stáže v zahraničí,
 • individuálny prístup k zdravotne znevýhodneným žiakom
 • pomoc školského psychológa

Vybavenie učební, interiér, atmosféra školy

 • jazykové učebne, učebne informatiky, učebne účtovníctva
 • iné odborné učebne a dielne,
 • vybavenie všetkých učební IKT, interaktívne tabule, digitálne projektory vo všetkých triedach,
 • prístup na internet cez wi-fi,
 • telocvične, posilňovňa a multifunkčné ihrisko,
 • atmosféra založená na vzájomnom pochopení žiakov a učiteľov,
 • príjemné prostredie v priestoroch a v areáli školy.  

Mimoškolské aktivity

 • úspechy v celoslovenských a medzinárodných súťažiach v oblasti barmanstva, gastronómie a potravinárstva,
 • aktívna účasť v športových súťažiach,
 • široký výber krúžkovej činnosti,
 • spolupráca s partnerskou školou,
 • rôzne aktivity pre žiakov ako napr. prednášky, projekty, koncerty, workshopy,
 • stretnutia a besedy so študentmi, ale aj významnými osobnosťami.

Široké uplatnenie po skončení školy

 • zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýzy podnikateľských subjektov,
 • uplatnenie absolventov školy v hotelových,  gastronomických a potravinárskych zariadeniach v meste, v regióne a v zahraničí
 • vysoká úspešnosť prijatia na vysoké školy.