Študijné odbory

6323 K 00 hotelová akadémia

Forma štúdia: denné štúdium s dĺžkou 5 rokov

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie do odboru:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
 • zdravotná spôsobilosť pre štúdium a výkon práce v odbore
 • splnenie kritérií prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list

Absolvent študijného odboru hotelová akadémia je:

 • kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom,
 • pripravený na samostatný výkon odborných hotelierskych a reštauračných činností,
 • schopný v tejto oblasti samostatne podnikať,
 • vie komunikovať v dvoch cudzích jazykoch,
 • flexibilný, samostatný, tvorivý, vie pracovať s ľuďmi, s verejnosťou, využíva v práci IKT,
 • po úspešnom ukončení štúdia môže pokračovať v štúdiu v nadstavbovom štúdiu, alebo na vysokej škole.

6445 K 00 kuchár

Forma štúdia: denné štúdium s dĺžkou 4 rokov

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie do odboru:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
 • zdravotná spôsobilosť pre štúdium a výkon práce v odbore
 • splnenie kritérií prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list

Absolvent študijného odboru kuchár je:

 • kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom,
 • schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch a v ostatných zariadeniach spoločného stravovania,
 • schopný v tejto oblasti samostatne podnikať,
 • vie odborne komunikovať so zákazníkom,
 • vie komunikovať v jednom cudzom jazyku,
 • flexibilný, tvorivý, schopný na sebe pracovať a vie pracovať v tíme.
 • po úspešnom ukončení štúdia môže pokračovať v štúdiu v nadstavbovom štúdiu, alebo na vysokej škole.

6444 K 00 čašník, servírka

Forma štúdia: denné štúdium s dĺžkou 4 rokov

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie do odboru:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
 • zdravotná spôsobilosť pre štúdium a výkon práce v odbore
 • splnenie kritérií prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list

Absolvent študijného odboru čašník, servírka je:

 • kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom,
 • schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako samostatne zárobkovo činná osoba,
 • ovládajú práce spojené s technikou obsluhy, receptúry, technologické postupy prípravy jedál a nápojov,
 • uplatňujú gastronomické pravidlá, majú kultivované a spoločenské správanie,
 • po úspešnom ukončení štúdia môže pokračovať v štúdiu v nadstavbovom štúdiu, alebo na vysokej škole.

Nadstavbové štúdium:

2982 L 02 potravinárska výroba zameranie na pekársku a cukrársku výrobu

Forma štúdia: denné štúdium, s dĺžkou štúdia 2 rokov

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie do odboru:

 • úspešné ukončenie učebného odboru
 • zdravotná spôsobilosť pre štúdium a výkon práce v odbore
 • splnenie kritérií prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list

Absolvent študijného odboru potravinárska výroba je:

 • kvalifikovaný odborný pracovník schopný ďalšieho odborného rastu,
 • má schopnosti reagovať na základné technického pokroku a je spôsobilý pre podnikateľskú činnosť,
 • má široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný v príbuzných odvetviach potravinárskej výroby, je logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov,
 • po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je pripravený vykonávať technicko-hospodárske činnosti prevádzkového charakteru v potravinárskej výrobe,
 • vie aplikovať získané vedomosti na konkrétne prípady v praxi.
 • po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky môže sa uchádzať o štúdium na vysokej škole najmä na STU, chemicko-technologickej fakulte, prípadne o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných druhov stredných škôl.

6421 L 00 spoločné stravovanie

Forma štúdia: denné štúdium, s dĺžkou štúdia 2 rokov

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie do odboru:

 • úspešné ukončenie učebného odboru
 • zdravotná spôsobilosť pre štúdium a výkon práce v odbore
 • splnenie kritérií prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list

Absolvent študijného odboru spoločné stravovanie je:

 • získa prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania,
 • po ukončení štúdia samostatne zvládne prípravu surovín pre výrobu jedál, obsluhu viacúčelových a umývacích zariadení pre prípravu jedál a výpočty množstva jednotlivých surovín pri pripravovaní jedál,
 • ovláda potravinárske suroviny, ich skladovanie, technológiu varenia a ďalších prác v kuchyni, recepty pre rôzne jedla,
 • ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, vyúčtovanie tržieb,
 • spracúva výpočty pri kalkulácii jedál, ovláda tvorbu cien s využitím výpočtovej techniky a racionálne metódy práce zostavovať jedálne lístky, ošetrovať a skladovať potraviny,
 • ovláda prípravu medzinárodnej kuchyne, zásady racionálnej výživy,
 • vie obsluhovať veľkokapacitné programované kuchynské stroje na výrobu a mrazenie pokrmov,
 • po úspešnom ukončení štúdia môže pokračovať v štúdiu v nadstavbovom štúdiu, alebo na vysokej škole.