Učebné odbory

2978 H cukrár pekár

Forma štúdia: denné štúdium s dĺžkou 4 rokov

Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie

Úroveň Slovenského kvalifikačného rámca: SKKR 3

Úroveň Európského kvalifikačného rámca: EKR 3

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie do odboru:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
 • zdravotná spôsobilosť pre štúdium a výkon práce v odbore,
 • splnenie kritérií prijímacieho konania (prijímacie pohovory).

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list v dvoj-odbore

Absolvent študijného odboru cukrár pekár je:

 • pripravený na uplatnenie v cukrárskej a pekárskej výrobe,
 • vie aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praktickej činnosti,
 • vie iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku,
 • vie pracovať v kolektíve a tiež samostatne podnikať,
 • absolvent pozná príslušné normy, platné pri výrobe a kontrole cukrárskych a pekárskych výrobkov,
 • ovláda technologické postupy výroby, prácu s výpočtovou technikou a metódy plánovania a riadenia ekonomiky práce.

 

2977 H cukrár kuchár

Forma štúdia: denné štúdium s dĺžkou 4 rokov

Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie

Úroveň Slovenského kvalifikačného rámca: SKKR 3

Úroveň Európského kvalifikačného rámca: EKR 3

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie do odboru:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
 • zdravotná spôsobilosť pre štúdium a výkon práce v odbore,
 • splnenie kritérií prijímacieho konania (prijímacie pohovory).

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list v dvoj-odbore

Absolvent študijného odboru cukrár kuchár je:

 • pripravený na uplatnenie v cukrárskej výrobe a spoločného stravovania – v reštauráciách , hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania vie aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praktickej činnosti,
 • ovláda práce spojené so samostatnou prípravou jedál, cukrárskych výrobkov, múčnikov, dezertov, pozná suroviny, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry, technologické postupy prípravy jedál a cukrárskych výrobkov,
 • vie iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku,
 • vie pracovať v kolektíve a tiež samostatne podnikať,
 • ovláda technologické postupy výroby, prácu s výpočtovou technikou a metódy plánovania a riadenia ekonomiky práce.