7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo ti umožní osvojiť si výchovný procesu v širších súvislostiach, budeš ovládať psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí,  budeš poznať princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, budeš poznať aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizovať edukačnú činnosť. Budeš vedieť organizovať a riadiť pedagogický proces na úrovni predškolskej triedy a v skupinách detí mladšieho školského veku. Naučíme ťa tiež uplatňovať špecifiká edukačnej práce a integrácie detí so špeciálnymi potrebami.

Ako študent učiteľstva pre materské školy a vychovávateľstva budeš postupne získavať odbornú prax v našich odborných učebniach priamo v budove školy pod vedením našich pedagógov odborných predmetov, v materských školách formou náčuvov a praxe a na základných školách v školských kluboch detí a centrách voľného času.

Ako absolvent odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa môžeš v praxi uplatniť ako učiteľ v materskej škole,  ako odborný pedagogický  pracovník (vychovávateľ) v zariadeniach pre deti predškolského a mladšieho školského veku (najmä školské kluby a centrá voľného času). Budeš mať vedomosti a zručnosti, ktoré ti uľahčia spoluprácu s učiteľmi a rodičmi predškolákov a  školákov