4236 M ekonomika pôdohospodárstva

V tomto odbore si na teoretických hodinách osvojíš základy ekonomiky, účtovníctva, tovaroznalectva, manažmentu, marketingu, práva, základy pôdohospodárstva. 

Na teoretické vedomosti nadviažeš na praktických hodinách administratívy a korešpondencie, ekonomických cvičení či cvičení v cvičnej firme. V cvičnej firme si založíš svoju fiktívnu firmu. Oboznámiš sa tu s činnosťami, ktoré súvisia so založením firmy, s oddeleniami bežného podniku – personálne, ekonomické, marketing, sekretariát... Práca v cvičnej firme zlepší tvoje zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, schopnosť tvorivo riešiť problémy, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť, pracovať v tíme, zbaví ťa strachu z podnikania a reálneho pracovného života. Základy účtovníctva si overíš v programe ALFA a OMEGA. Ak v ňom úspešne zmaturuješ, získaš certifikát. Od 2. ročníka absolvuješ blokovú prax na zmluvných pracoviskách.

Môžeš nájsť uplatnenie v povolaniach: ekonóm, mzdový referent, účtovník, obchodný zástupca, referent v štátnej správe, bankový a poisťovací pracovník, administratívny pracovník, asistent, organizačný pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodný referent či živnostník. Po vykonaní maturitnej skúšky si schopný pokračovať v štúdiu na vysokej škole na ekonomických, právnických, masmediálnych, filozofických či pedagogických fakultách.