3968 M logistika

Na tomto odbore si osvojíš pracovné činnosti ako je plánovanie materiálových potrieb podniku, technickú prípravu výroby, riadenie skladových operácii, riadenie predaja. Budeš ovládať špecifiká prepravy nákladu  vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave z hľadiska voľby dopravných i prepravných prostriedkov a právnych predpisov. Spoznáš spôsoby skladovania, balenia a ošetrovania jednotlivých druhov materiálov. Oboznámiš sa so softvérom používaným v oblasti logistiky a to nielen v zameraní na dopravu, ale aj v skladovom hospodárstve.

Prax prebieha v partnerských organizáciach ako napríklad: Protherm Production, s. r. o., Kovoreal, s. r. o.

Môžeš nájsť uplatnenie v zasielateľských a dopravných podnikoch, vo výrobných podnikoch na oddeleniach logistiky, zásobovania, distribúcie ale aj výroby, na pracovných pozíciach logista, vedúci skladu, dispečer, pracovník expedície atď. V prípade záujmu môžeš začať podnikať  či už napríklad v oblasti dopravy, prenájmu skladov .