7661 M sociálno-výchovný pracovník

Osvojíš si vedomosti a zručnosti, aby si dokázal úspešne pracovať s prijímateľmi sociálnych služieb a inštitúciami v oblasti poskytovania sociálnych služieb a rovnako v oblasti výchovy. Naučíš sa ako správne vykonávať činnosť, ktorá smeruje k zlepšeniu vzájomného prispôsobovania sa jednotlivcov a sociálneho prostredia, v ktorom žijú. Získaš všetko potrebné, aby si sa stal sprievodcom pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v rôznych krízových životných situáciách a poskytol im najkomplexnejšie riešenie ich problémov.

Konkrétne pracovné uplatnenie nájdeš v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, azylových domoch, krízových centrách, reedukačných centrách, v centrách pre deti a rodiny (napríklad pracovná pozícia Inštruktor sociálnej rehabilitácie). Po skončení štúdia môžeš tiež pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v odboroch najmä humanitného zamerania..