Učebný odbor 2683 H 11 ELEKTROMECHANIK, zameranie: silnoprúdová technika

Absolvent je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný pracovať samostatne alebo v kolektíve s elektrickými zariadeniami, kde môže využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení v zmysle §25 ods.3, vyhlášky získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov podľa § 21.