Študijný odbor 2697 K MECHANIK ELEKTROTECHNIK, oblasť: informačné technológie

Študijný odbor pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrotechniky. Odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a nepovinných predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy. Tieto sú zvolené s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných pre výkon povolania a činností a potreby zamestnávateľov. V našej SOŠE je to v oblasti informačných technológií. Absolvent sa môže uplatniť ako technik informačno-komunikačných zariadení, údržba a servis počítačových sietí, projektant elektronických obvodov, servisný technik výpočtovej techniky, predajca výpočtovej techniky, konštruktér počítačových systémov.