Stredná odborná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši sa nachádza v širšom centre mesta Liptovský Mikuláš. Škola vznikla zlúčením Strednej priemyselnej školy stavebnej a Stredného odborného učilišťa stavebného.

Škola sídli v dvoch pavilónoch, ktoré sú od seba vzdialené asi 500 m: pavilón A sa nachádza na ulici Školská 8, kde prebieha teoretické vyučovanie. Odborný výcvik žiakov prebieha na pavilóne C, ktorý sa nachádza na ulici Družstevná 9.    

Škola už od roku 1950  napĺňa tradíciu šikovných a uznávaných odborníkov z Liptova, poskytuje stredoškolské odborné vzdelanie v učebných a študijných odboroch v oblasti stavebníctva, strojárstva a elektrotechniky.

ponuka štúdia  na našej SOŠSLM    

4-ročné študijné odbory

3650 M staviteľstvo - ukončené maturitným vysvedčením + Certifikát CENKROS

3656 K operátor stavebnej výroby - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom + Certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom + Certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, 

3-ročné učebné odbory 

- ukončené výučným listom + Certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej  komory + 2683 H 11 získa aj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

3661 H  murár/murárka,

3668 H montér suchých stavieb - len externé štúdium,

3675 H maliar - len externé štúdium,

3678 H  inštalatér/inštalatérka,

3684 H  strechár/strechárka,

2423 H nástrojár/nástrojárka - možný duál,

2464 H  strojný mechanik/strojná mechanička + možný duál,

2487 H 01 autoopravár-mechanik/autoopravárka-mechanička,

2683 H 11 elektromechanik/elektromechanička -silnoprúdová technika 

2-ročné nadstavbové štúdium

3659 L stavebníctvo,

2414 L 01  strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení,

2675 L 01  elektrotechnika - energetika 

Využívame firemný software, moderné stavebné technológie a kladieme dôraz na zachovanie tradičných remesiel a výchovu zručných, trhom žiadaných remeselníkov a odborníkov.

Žiaci remeselné zručnosti získavajú v reálnych podmienkach vo firmách napr. CRAEMER, GELIMA, tiež  v rámci produktívnej práce na stavbách v regióne Liptov a individuálne u živnostníkov pracujúcich v danom odbore. 

==================================================================================

Vážení rodičia milí deviataci,

prichádza čas ukončenia štúdia na základnej škole, čas rozhodovania sa čo ďalej. Je to obdobie zvážiť a zamyslieť sa nad uplatnením sa v budúcnosti.

Čo človek potrebuje k svojej existencii ?

Potravu, prácu, lekársku starostlivosť, vzdelanie, kultúru, šport, bývanie, zdravé životné prostredie.... Uvedené požiadavky pre ľudí zabezpečujú rôzne povolania a profesie. AJ keď sú rôznorodé a odlišné jedna oblasť ich spája, je to STAVEBNÍCTVO.

Takmer každá ľudská aktivita prebieha v stavebnom diele, či už interiérovom alebo exteriérovom. Stavebníctvo realizuje nové stavby, rekonštruuje existujúce objekty, vytvára infraštruktúru, formuje krajinu a teda ponúka širokú a nepretržitú možnosť uplatnenia sa.

Ako žiak - samozrejme, je veľmi dôležité uvedomiť si svoje schopnosti, pretože každý z nás je v niečom dobrý, šikovnejší, sú činnosti v ktorých sa nám darí a sme úspešní. Ďalším faktorom je motivácia, zaujíma ma daná oblasť? Chcem sa tomu venovať?

Ako rodič - všimli ste si koľko sa v poslednom období stavia? Potrebovali ste murára, obkladača, inštalatéra, prípadne inú stavebnú profesiu? Podarilo sa vám ich bez problémov zabezpečiť? Boli to ľudia vyučení v danom odbore? Čo kvalita práce? A veľmi dôležitá otázka koľko ste zaplatili?

Dovolíme si citovať prezidenta Stavebnej komory SR o.z. (www.stavebnakomora.sk/)

pána Ivana Pauera :

„Je všeobecne známym faktom, že na stavbách je už kritický nedostatok kvalifikovaných remeselných odborníkov (murár, inštalatér, maliar, klampiar, pokrývač, tesár a i.) od ktorých priamo závisí kvalita vykonanej práce.“

„Podľa mňa MUSÍ remeselné práce vykonávať len v odbore vzdelaný remeselník, teda tesárske práce len tesár, murárske práce murár atď. Žiadny pekár alebo kuchár nemá čo hľadať na montovaní stavebných konštrukcií a naopak, murár nemá opravovať autá.“

„Chýbajú kvalitní majstri stavebnej výroby a stavbyvedúci, ktorí sú v normálnom „stavebnom svete“ základná a neobíditeľná osoba, ktorá denno-denne po celý čas pracovnej smeny dohliada a riadi správnosť vykonávanej práce na jeho úseku výstavby!“

A PRETO SME TU PRE VÁS MY

SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš v propagačných a prezentačných materiáloch ponúka možnosti vzdelávania sa v študijných a učebných stavebných odboroch so širokou škálou uplatnenia pri navrhovaní a realizácii stavieb, rekonštrukciách objektov, v priemysle stavebných hmôt, developerských aktivitách, ale i v realitnom trhu.

Škola tiež ponúka strojárske a elektrotechnické odbory súvisiace so stavebníctvom, ale reagujeme aj na prudký rozvoj automobilovej dopravy učebnými odbormi v tejto oblasti.

Základné informácie nájdete v priloženom materiáli. Kuknite na VIDEJKO (trvá asi 2 minútky) a niečo si u nás vyberte. V prípade záujmu o poskytnutie ďalších informácií sú v materiáli uvedené kontakty prostredníctvom, ktorých sa dozviete viac o ponuke SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši:

https://www.facebook.com/sosslm )

A my Vám prajeme dobrý odhad a múdry výber pri rozhodovaní o Vašej profesijnej budúcnosti, o Vašej budúcej strednej škole.

TEŠÍME SA NA VÁS kolektív SOŠSLM!!!