Stredná škola, spájajúca flexibilitu, mobilitu a tímovosť

Stredná odborná škola (SOŠ) podnikania v Bratislave začala písať svoju históriu v roku 1991.

Podmienky prijatia

 • Ukončené základné vzdelanie
 • Čo najlepšie ukončené  celoštátne testovanie žiakov MONITOR 9

Vybavenie školy

 • multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou
 • odborná učebňa cvičných firiem
 • odborné učebne obchodu a cestovného ruchu
 • odborné učebne informatiky a účtovníctva
 • odborné učebne cudzích jazykov vybavené IKT
 • odborná učebňa slovenského jazyka
 • žiacka knižnica
 • pohybové štúdio
 • internát
 • jedáleň

Aktivity školy a žiakov

 • LEARN2CODE – vzdelávanie digitálnych zručností – Online marketing
 • Erasmus+  KA 1  - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (odborná stáž žiakov v zahraničí)
 • partnerská škola JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO (Etika v podnikaní; Podnikanie v cestovnom ruchu I, II; On-line učebnica ekonómie; Viac ako peniaze) získanie certifikátov
 • zapojenie školy do projektu Modernizácia vyučovacieho procesu
 • EdTWIN – cezhraničná spolupráca
 • Európska vzdelávacia akadémia pre podnikanie v cestovnom ruchu
 • spolupráca s Filozofickou fakultou UK a Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • člen SOPK a SACKA
 • kvalitná príprava žiakov pre uplatniteľnosť na trhu práce i na štúdium na vysokej škole
 • exkurzie zamerané na oblasť obchodu a cestovného ruchu
 • lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, športové súťaže
 • Deň otvorených dverí
 • Stredoškolská odborná činnosť
 • jazykové olympiády
 • matematické a informatické súťaže
 • besedy so zaujímavými osobnosťami spoločenského života
 • návšteva divadelných a filmových predstavení
 • zbierky – Hodina deťom, Úsmev ako dar, Biela pastelka
 • dobrovoľné darcovstvo krvi
 • sprievodcovské aktivity žiakov
 • Školský parlament
 • široká ponuka  krúžkovej činnosti

Maturitná skúška - ukončovanie štúdia

Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu môže žiak získať:

Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A, ak úspešne ukončil posledný ročník štvorročného vzdelávacieho programu odboru obchod a podnikanie, a manažment regionálneho CR, ktorý sa ukončujú maturitnou skúškou. Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek, ktoré sú vzdelávacími štandardami školského vzdelávacieho programu. Dokladom o získanom vzdelaní a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške a doložka k maturitnému vysvedčeniu.

Uplatnenie absolventov na trhu práce

Absolvent odboru obchod a podnikanie je pripravený pre prácu v podnikateľských subjektoch v oblasti obchodu, štátnej správy, bankovníctva, poisťovníctva, daňovníctva alebo v oblasti malého a stredného podnikania (príklad povolaní: pracovník internetového predaja, riadiaci pracovník obchodnej prevádzky, obchodný zástupca, hlavný pokladník v obchodnej prevádzke, pracovník podateľne, administratívny pracovník v advokátskej kancelárii, vo výrobe, v logistike, administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva, v oblasti ľudských zdrojov, správy a evidencie majetku, odborný administratívny asistent, pracovník zákazníckeho centra, všeobecný administratívny pracovník, účtovník, fakturant, sekretárka a pod.)

V študijnom odbore manažment regionálneho cestovného ruchu pripravuje absolventov pre prácu v atraktívnej a z pohľadu významu pre Slovensko veľmi perspektívnej oblasti. Smerovanie školy korešponduje s potrebami hospodárstva, medzi ktoré nesporne patrí zviditeľňovanie Slovenska a jeho regiónov, ktoré poskytujú priestor pre  aktívne spoznávanie ich tradícií, zvyklostí, prírodných krás, histórie, gastronómie, spôsobu a štýlu života ľudí v  nich. (príklad povolaní: pracovník cestovnej kancelárie, cestovnej agentúry, internetovej cestovnej kancelárie, regionálny sprievodca, riadiaci pracovník penziónu, ubytovne, hotelový recepčný, organizátor spoločenských podujatí, lektor v múzeu, galérii a pod.)