Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna je strednou odbornou školou. Vznikla už v roku 2005. Hlavnou myšlienkou jej založenia bolo a naďalej je búranie predsudkov a stereotypov v spoločnosti. V škole sa tak spolu vzdelávajú žiaci rôznych národností, ale aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou inklúzie. Veľkou výhodou je výborná poloha školy v širšom centre mesta s dobrou dostupnosťou z autobusovej a vlakovej stanice.

Škola poskytuje úplné stredné a vyššie odborné vzdelanie aj v rámci pomaturitného štúdia. Umožňuje vzdelávanie v odboroch dennej aj externej formy zameraných na prácu s ľuďmi. Podporuje žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia formou sociálnych štipendií za účelom prekonávania sociálnych a ekonomických bariér a motivačných prospechových štipendií. Škola žiakom navyše ponúka aj vyučovanie predmetov Rómska kultúra a reálie a Rómsky jazyk a literatúra s možnosťou vykonania dobrovoľnej maturitnej skúšky z tohto jazyka. Zabezpečuje priebežnú odbornú prax a odborné exkurzie v zariadeniach predprimárneho a primárneho vzdelávania, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, jednotlivých oddeleniach ÚPSVaR, v zariadeniach sociálnych služieb a v organizáciách tretieho sektora.

Okrem rôznych poznávacích, kultúrnych, mimoškolských aktivít organizuje škola aj lyžiarsky, plavecký výcvikový kurz a kurz sociálno-psychologického výcviku. Naši žiaci s v škole majú možnosť zapojiť sa do aktivít a programov ako sú Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - DofE, maratón listov Amnesty International, zbierky Biela pastelka, Deň narcisov, alebo sa prihlásiť na Turistický, Počítačový krúžok, či krúžok Kickboxu. Príspevok na úhradu nákladov spojených s denným štúdiom je vo výške len 5€ mesačne. Absolventi školy pôsobia v lokalitách najmä východného Slovenska, v komunitách, kde výrazne pomáhajú zlepšovať podmienky života MRK a preto sú veľmi žiadaní na trhu práce.

Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna využíva moderné vybavenie ako sú napr. interaktívne tabule a dotykové LCD monitory, počítačové a špecializované učebne sú vybavené nástennými vyobrazeniami a kvalitnými didaktickými prostriedkami. V priestoroch celej školy je Wi-Fi free.

Budeme radi, ak nás navštívite - nie len touto formou - cez internet, ale aj osobne. Okrem bežnej návštevy môžete využiť aj deň otvorených dverí zvyčajne na začiatku decembra. Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.