Úvodné slovo

Milí rodičia a žiaci 9. ročníkov, v súčasnej zložitej situácií stojíte pred rozhodnutím, kam nasmerovať kroky vašich detí po skončení základnej školy. Premýšľate  nad  strednou školou, ktorá  by bola zárukou ich úspešného povolania. Mali by ste si uvedomiť však to, čo baví vaše dieťa, na čo má  a čo potrebuje  súčasný trh práce. Nevyberajte  školu podľa atraktivity názvu študijného či učebného  odboru.  

    Každý región je špecifický, má svoju potrebu na kvalifikovanú pracovnú silu a  vy by ste  mali myslieť na budúcnosť svojich detí. Čo je lepšie, mať v ruke len maturitné vysvedčenie alebo okrem toho aj garantované uplatnenie po ukončení stredoškolského štúdia? Určite si želáte, aby vaše dieťa nezostalo po skončení školy nezamestnané.

    V súčasnosti chce každý získať maturitu bez ohľadu na to, aká je potreba trhu práce.

 Naša škola – Stredná odborná škola strojnícka si plne uvedomuje  nastupujúci trend v systéme vzdelávania, preto  pristúpila k zásadnej zmene v štruktúre  školy. Rozšírila možnosti vzdelávania o duálnu formu štúdia. Preto vedenie školy oslovilo zástupcov firiem v našom regióne a podpísalo  Memorandum o spolupráci.

     Zavedením systému duálneho vzdelávania sa začali firmy  intenzívne podieľať na odbornej príprave  našich stredoškolákov.  Výsledkom spoločného snaženia sú absolventi, ktorí vďaka svojej vysokej odbornosti majú dobré uplatnenie na trhu práce.

Niečo o škole

Stredná odborná škola strojnícka Partizánska cesta 76 Bánovce nad Bebravou je moderná inštitúcia s kvalitným technickým a personálnym zázemím.

Škola disponuje najmodernejším  robotizovaným pracoviskom s robotom KUKA.

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň, identifikovali sme  množstvo zamestnaneckých príležitosti pre našich absolventov. Môžu sa uplatniť v rôznych pracovných pozíciách vo firmách v regióne podľa vyštudovaného odboru. Ochota zamestnávateľov ich zamestnať po ukončení vzdelávacieho programu je viac než ústretová. V súčasnej dobe sídli Stredná odborná škola strojnícka v komplexe budov na Partizánskej ceste 76. Tvoria ho budovy školy, jedálne, telocvične, krídlo počítačových učební a laboratórií a dielne praktického vyučovania. Škola vzdeláva 317 žiakov v rôznych odboroch. Pracuje v nej 57 zamestnancov, 24 pedagogických učiteľov, 11 majstrov odborného výcviku a 22 nepedagogických zamestnancov.

Na našej škole sa vzdeláva hlavne v odboroch strojárskeho, elektrotechnického a automobilového zamerania. Naša spolupráca je úzko spätá s firmami v okrese Bánovce nad Bebravou, ktoré spolupracujú so školou hlavne v projekte duálneho vzdelávania. Škola má podpísané Memorandum o spolupráci so 45 –timi firmami v okrese Bánovce nad Bebravou a v blízkom okolí. Na základe tejto spolupráce sme zaviedli  duálne vzdelávanie hlavne v študijných odboroch programátor zváracích strojov a zariadení, a mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik, autoopravár mechanik, hostinský mechanik počítačových sietí, v odbore strojárstvo, mechatronika. Výhodou je možnosť získať už počas štúdia na škole odbornú prax vo firme. Táto devíza sa prejaví pri uplatniteľnosti absolventa na trhu práce.  Škola spolupracuje aj s firmami, ktoré vzdelávajú študentov podľa nemeckých plánov a majú možnosť počas štúdia získať aj nemecký certifikát, ktorý platí v celej Európskej únii. Študenti musia vykonať dve skúšky AP1, AP2, ktoré pozostávajú z praktickej realizácie projektu a z teoretického testu v druhom a štvrtom ročníku. Ostatní študenti sú vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho procesu nastavených podľa štátneho vzdelávacieho procesu.

Úspešne sa rozbehli aj nové IT odbory zamerané na vyučovanie  softwéru a hardwéru. Plne si uvedomujeme, že elektrotechnické odbory a IT odbory (elektrotechnika, mechatronika, mechanik počítačových sietí, technické lýceum so zameraním na informatiku) už nie sú len o zapájaní súčiastok, skúšaní či meraní rôznych typov obvodov, ale predstavuje veľkú škálu perspektívnych a moderných odborov, ktorých absolventi pracujú na trhu práce ako vývojoví pracovníci, projektanti, správcovia IT systémov, či softvéroví odborníci. Študenti majú možnosť zapájať inteligentné obvody, kamerové systémy a alarmy vďaka spolupráci s firmami daného zamerania. Žiaci daných odborov sú vzdelávaní cez projekt IT AKADÉMIA. Ďalším bonusom vzdelávania v študijných odboroch mechanik počítačových sietí a technické lýceum je CISCO AKADÉMIA. Zriadenie Cisco Akadémie je momentálne v prípravnej fáze. Žiaci nasledovných odborov budú certifikovaní po ukončení vzdelávania medzinárodnými certifikátmi CISCO AKADÉMIE.

Škola má pripravené pre svojich študentov rôzne motivačné bonusy vo vzdelávaní napríklad zahraničné študijné cesty, v rámci ktorých študent absolvuje zahraničnú odbornú stáž v rámci Európskej Únie, čim získava možnosť zvýšiť si jazykové kompetencie. Škola nadviazala spoluprácu s SOŠ Kopřivnica.  Strojárstvo dlhodobo ťahá hospodárstvo a slovenský priemysel smerom hore a zamestnávatelia každý rok znova a znova očakávajú absolventov týchto odborov. Naša škola disponujeme najmodernejšou strojárskou technológiou, vyučovanie prebieha v multimediálnych učebniach, kde žiaci pracujú na nových vysoko – výkonných počítačoch s CAD programami, s programom Solidworks, programujú v riadiacom systéme FANUC, Sinumeric. V strojárskych odboroch sme zaznamenali veľké úspechy žiakov v celoslovenských aj zahraničných súťažiach. Naši pedagógovia vyvíjajú maximálne úsilie, aby žiaci pri svojom vzdelávaní získavali len to najlepšie, boli kvalitne vzdelávaní a dobre uplatniteľní na trhu práce doma aj v zahraničí vďaka medzinárodne uznávanému certifikátu.

V automobilových odboroch ponúkame zmodernizovaný školský autoservis, kde študenti vykonávajú odborný výcvik. Máme nastavenú výbornú spoluprácu s významnými autoservismi v celom trenčianskom regióne, kde žiaci získavajú neoceniteľnú prax v oblasti údržby, diagnostiky, závad, a následných opráv. V neposlednom rade nájdu u nás uplatnenie aj žiaci potravinárskeho zamerania. Vzdelávanie v odbore Hostinský prebieha na moderných zariadeniach, študenti v súčasnosti spolupracujú pri príprave rautov, spoločenských podujatí a občerstvení pre firmy  a širokú verejnosť v meste Bánovce nad Bebravou.

Študenti sa pravidelne zúčastňujú rôznych regionálnych, krajských, celoštátnych súťaži, kde sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach či v športových, strojárskych elektrotechnických umeleckých alebo predmetových olympiád.