Počas školského roka

Škola žije aktívne, zúčastňuje sa na literárnych a odborných exkurziách, výletoch, spoločne so žiakmi navštevuje divadelné predstavenia  ainé kultúrne podujatia. Z aktivít v uplynulom školskom roku vyberáme v rámci environmentálnej výchovy:

 1. spotreba energie a vykurovanie,
 2. čistota tried a ostatných miestností,
 3. areál školy – čistenie, výsadba stromov, krov,  stavanie búdok pre vtákov,    prikrmovanie vtákov v zimnom období,
 4. uvážená spotreba materiálov,
 5. odpad – separovaný zber, zber papiera šetrenie vodou.

Žiaci boli zapojení do nasledovných súťaží a celoškolských aktivít:

 1. školské kolo olympiády Ľudské práva,
 2. súťaž v kľúčových kompetenciách ANJ „Let's test your English“ ,
 3. aktivity zamerané na tému Kyberšikana,
 4. školské kolo olympiády z anglického jazyka,
 5. aktivity v rámci Európskeho dňa jazykov,
 6. aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti,
 7. čitateľská gramotnosť.

Exkurzie a besedy:

 1. divadelné predstavenie v Žiline - Anna Karenina a Tri gaštanové kon,
 2. aktivity na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k ľudským právam,
 3. mediálna výchova a rozvoj digitálnych zručností žiaka,
 4. výchova k manželstvu a rodičovstvu.
 5. Medzinárodný deň starších,
 6. Medzinárodný deň žien, Deň matiek,
 7. Divadelné predstavenie Cybercyrano ,
 8. Európsky deň jazykov.

AKTIVITY

 1. Prerokovanie poznatkov o správaní žiakov s koordinátorom sociálno- patologických javov,
 1. Príprava tém a zadaní k ľudskej dôstojnosti,
 1. Príprava tém a zadaní k ľudskej dôstojnosti,
 1. Film o Osvienčime,
 1. Význam rodiny v živote dieťaťa a následky závislosti rodičov na dieťa,
 2. Nástrahy internetu,
 3. darovanie krvi,
 4. lyžiarsky kurz,
 5. Lesná škôlka Ústie + Semenné sady,
 6. ŠP Semenoles,
 7. Výstava Nitra,
 8. ZŤS LKT,
 9. manipulačno – expedičný sklad,
 10. Píla Liptovský Hrádok,
 11. Agrosalón Nitra,
 12. Chovateľský deň Pingzauský dobytok - Podtureň ,
 13. Deň poľa - Liptovský Ondrej alebo Očová,
 14. prednáška na obchodovanie s ľuďmi vykorisťovanie,
 15. aktivita Hodina Zeme.