Pedagogický zbor

Kvalita vzdelávania v regionálnom školstve vo veľkej miere závisí nielen od profesijnej odbornosti učiteľov a učiteliek, ale aj od ich osobnostných predpokladov. Sú odborníkmi v predmetoch, ktoré učia; svoje pedagogické metódy prispôsobujú potrebám všetkých žiakov; v dostatočnej mieredisponujú potrebnými osobnostnými kvalitami. 

Školský podporný tím predstavuje tím odborníkov, ktorí sú prítomní priamo v škole a aktívne sa podieľajú na tvorbe kultúry školy, pracujú nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a hlavne nastavujú systematické procesy. Personálne ide predovšetkým o školského špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu. Výchovný poradca je súčasťou vedenia školy.