Sme stredná umelecká škola s dnes už viac ako 100-ročnou históriou a počas tohto obdobia naša škola vychovala takmer 5 generácií profesionálnych umelcov a pedagógov. S hrdosťou môžeme povedať, že z mnohých našich absolventov sa stali výrazné osobnosti slovenskej kultúry a umeleckého školstva a mnoho z nich sa zapísalo aj do svetovej pokladnice umenia.

Napriek preukázateľným dlhoročným úspechom je našim cieľom neustále sa posúvať ďalej a budovať modernú umeleckú školu 21. storočia. Našou ambíciou je vytvárať pre našich žiakov inšpiratívne prostredie na vzdelávanie ako aj príležitosti, ktoré im umožnia aktívne sa zapojiť do umeleckého diania už počas štúdia, napríklad účinkovanie v profesionálnych orchestroch, ansámbloch či divadlách.

Naša škola ponúka 6-ročné vyššie odborné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Prvé štyri roky uzatvára maturitná skúška a šesťročné štúdium ukončuje absolventská skúška. Absolvent Konzervatória dosiahne titul DiS.art. (diplomovaný špecialista umenia).

Okrem všeobecno-vzdelávacích predmetov ponúkame odborné vzdelávanie

  • v hudobno-dramatickom odbore pre budúcich hercov, muzikálových spevákov a tanečníkov;
  • v odbore spev pre nádejných operných a koncertných spevákov;
  • odbore hudba ponúkame štúdium hry na dychových, bicích, strunových a sláčikových nástrojoch;
  • a vyučujeme tiež hru na klávesových nástrojoch, hru na organe, skladbu a cirkevnú hudbu.

Pre absolventov Konzervatória poskytujeme možnosť rozšíriť si svoju kvalifikáciu štúdiom špecializácií: hudobná réžia, populárna hudba, ľudová hudba, zborový dirigent, základy kompozície, elektroakustická hudba, špecializácia opereta, špecializácia muzikál, učiteľ hudobnej teórie, komorná hra, stará hudba.

Vzdelávanie na Konzervatóriu je výsostne individuálne. Každého žiaka vnímame ako talent so špecifickými danosťami.

Na škole máme vyučovanie individuálne – to sú napríklad hodiny hlavného odboru štúdia či povinného klavíru; máme vyučovanie skupinové, ako napr. sluchová analýza, tanec, herectvo či ansámblový spev a nakoniec je vyučovanie kolektívne, do ktorého patrí napríklad aj hra v orchestri.

Pedagógmi Konzervatória sú renomovaní umelci, sólisti a členovia popredných hudobných telies a divadiel na Slovensku.

Snažíme sa sledovať trendy vo svete a našim cieľom je vychovať všestranne rozhľadených a odborne pripravených mladých ľudí, s ambíciou uspieť v profesionálnom svete, či už to bude na pôde umeleckej, pedagogickej alebo v ktorejkoľvek inej oblasti sociálno-spoločenského života.