Talentové skúšky

V nastávajúcom školskom roku otvára naša škola  jeden študijný odbor -  Učiteľstvo v materskej škole a vychovávateľstvo. Po podaní prihlášky sa každý uchádzač musí pripraviť na talentové skúšky, ktoré pozostávajú zo štyroch zložiek: 

1. Hudobná výchova
2. Jazyková a literárna výchova
3. Telesná a športová výchova

4. Výtvarná výchova

Milí deviataci, ak chcete študovať na našej škole, budete musieť ukázať svoj talent podľa požiadaviek školy nasledovne.

Hudobná výchova pozostáva z troch častí. V prvej časti zaspievate určenú pieseň zo zoznamu piesní, ktoré ovládate. Zoznam 20 piesní si prinesiete so sebou. Ďalej budete rozlišovať výšku tónov zahraných na klavíri. V druhej časti zaspievate pieseň znovu, ale už so sprievodom rytmického hudobného nástroja a s vytlieskaním rytmu. V tretej časti si vypočujete hudobnú ukážku a vašou úlohou bude pomenovať hudobné nástroje, ktoré budete v ukážke počuť, určiť rytmus, tempo, silu tónu podľa pokynov skúšobnej komisie.

Hra na hudobný nástroj nie je podmienkou prijatia.

Jazyková a literárna výchova  pozostáva z dvoch častí. V prvej časti prednesiete umelecký  text – samozrejme naspamäť. V druhej časti ukážete svoje schopnosti narábať s hlasom a manipulovať s bábkou v dramatizácii krátkej ľudovej alebo autorskej rozprávky, ktorú si sami doma vyberiete a pripravíte. Bábky, ktoré použijete, si prinesiete so sebou.  

Aby sme to zhrnuli - na talentovú skúšku z jazykovej a literárnej výchovy  si prinesiete text, ktorý budete recitovať  a vyrobené rekvizity s bábkou ku dramatizácii rozprávky.

Talentová skúška z telelesnej a športovej výchovy má 4 časti. K prvej časti si pripravíte pohybovú zostavu na hudbu v časovom limite 1-2 minúty. V zostave musíte využiť určené gymnastické prvky. V druhej časti je skok do diaľky z miesta. V tretej časti ukážete, ako ovládate člnkový beh a vo štvrtej časti si môžete vybrať športovú hru: basketbal alebo volejbal a ukážete, ako sa hrá..

Na talentovú skúšku z telesnej a športovej výchovy je potrebné si priniesť športové oblečenie a vlastný USB kľúč s hudbou.

Poslednou časťou talentovej skúšky je výtvarná výchova, ktorá pozostáva z 2 častí. V prvej časti dostanete od skúšobnej komisie text - úryvok z rozprávky a vašou úlohou bude na výkres vo formáte A3 namaľovať/nakresliť ilustráciu k tomuto úryvku. V druhej časti vymodelujete 3D objekt. Objekt musí vychádzať z obsahu ilustrácie.

Na talentovú skúšku z výtvarnej výchovy je potrebné si doniesť všetky výtvarné pomôcky.

A to je všetko.

Po úspešnom zvládnutí talentových skúšok a prijatí na štúdium vás s radosťou privítame  na pôde našej školy.