Naša škola bola slávnostne otvorená v septembri 2012. Jej zriaďovateľom a garantom kvality je nemecká spoločnosť EBG so sídlom v Magdeburgu.

Študentom ponúkame študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo alebo študijný odbor sociálno-výchovný pracovník. Po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky môžete v našej škole pokračovať v študijnom odbore nadväzujúcom na predchádzajúci odbor štúdia, a to je  štúdium v odbore špeciálna pedagogika.

Čo vás čaká, ak si vyberiete študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo?

Ku klasickým predmetom vám pribudnú nové a zaujímavé predmety ako je pedagogika, psychológia, a iné. Ak máte ambície rozvíjať svoj talent, sú tu predmety, v ktorých môžete rozvíjať svoj talent hudobný, výtvarný, športový či divadelný. Na hodinách odborných predmetov v hudobnom, výtvarnom, divadelnom i športovom zameraní získate veľa praktických zručností pre prácu s deťmi v MŠ a v ŠKD.

Škola ponúka na výber dva cudzie jazyky – anglický a nemecký. Žiaci si vyberajú jeden z nich.

Vo vyučovaní nemeckého jazyka škola spolupracuje s jazykovou školou v Nemecku. Jej lektori vedú vybrané hodiny nemeckého jazyka online s našimi žiakmi.

Hudobný talent rozvíjajú naši žiaci aj hrou na hudobné nástroje. Každý žiak sa učí hrať na klavíri a na gitare.

Celé štúdium na našej škole je zamerané na úspešné uplatnenie na trhu práce. Preto každý žiak počas celého štúdia vykonáva odbornú prax v školských zariadeniach pod vedením skúsených učiteliek a vychovávateliek.

Od školského roka 2020/2021 poskytujeme žiakom duálne vzdelávanie, ktorého veľkou výhodou okrem iného je nová koncepcia organizácie odbornej praxe a zvýšený počet hodín praxe v každom ročníku.

Zaujímavosťou našej školy je skutočnosť, že škola odmeňuje tých žiakov, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky a majú výbornú dochádzku do školy. Takouto odmenou pre  žiakov školy je odpustenie poplatku za štúdium v rozsahu jedného alebo dvoch mesiacov za každý polrok v školskom roku.

Každý študent dostáva na podporu svojho štúdia od školy benefit v podobe notebooku alebo dvoch hudobných nástrojov – klávesy a gitara.

Absolventi našej školy sa uplatňujú v pracovných pozíciách ako učitelia v materskej škole, vychovávatelia, vychovávatelia v školskom klube detí, pomocní učitelia v materskej škole, pedagogickí asistenti v školách, pedagogickí pracovníci v centrách voľného času, súkromní podnikatelia v oblasti poskytovania starostlivosti o deti, vychovávatelia v detskom domove, domove mládeže. 

Naši žiaci  okrem kvalitného vzdelania s plnou kvalifikáciou na profesionálny výkon práce v uvedených profesiách získavajú pevné základy na pokračovanie v štúdiu na vysokých školách.