Praktická výučba

Celé štúdium na našej škole je zamerané na úspešné uplatnenie na trhu práce. Preto každý žiak počas celého štúdia vykonáva odbornú prax v školských zariadeniach pod vedením skúsených učiteliek a vychovávateliek.

Od školského roka 2020/2021 poskytujeme žiakom duálne vzdelávanie, ktorého veľkou výhodou okrem iného je nová koncepcia organizácie odbornej praxe a zvýšený počet hodín praxe v každom ročníku.

Zaujímavosťou našej školy je skutočnosť, že škola odmeňuje tých žiakov, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky a majú výbornú dochádzku do školy. Takouto odmenou pre  žiakov školy je odpustenie poplatku za štúdium v rozsahu jedného alebo dvoch mesiacov za každý polrok v školskom roku.

Každý študent dostáva na podporu svojho štúdia od školy benefit v podobe notebooku alebo dvoch hudobných nástrojov – klávesy a gitara.