SOŠ technická na Kukučínovej ulici v Košiciach je v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a má viac ako 70- ročnú tradíciu. Počas svojej existencie sa postupne menila na úspešnú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá nielen drží krok s aktuálnymi požiadavkami doby, ale navyše  hľadá nové trendy v odbornom vzdelávaní na úrovni požiadaviek 21. storočia.

V budove školy prebieha teoretické vyučovanie, v areáli školy sú  budovy s dielňami pre odborný výcvik, školská jedáleň a školský internát. Absolventi našej školy získavajú odborné vedomosti pod vedením kvalifikovaného pedagogického zboru a  pracovné zručnosti prostredníctvom majstrov odborného výcviku a zmluvných firiem. Podporu výchovy, vzdelania  a voľnočasových aktivít zastrešuje  kolektív vychovávateľov v našom školskom internáte.

Škola poskytuje odborné technické vzdelávanie v oblasti stavebníctva, strojárstva, drevárstva a nábytkárstva a služieb v dvojročných a trojročných učebných odboroch, v štvorročných študijných odboroch a v dvojročnom nadstavbovom štúdiu.

Výchovnovzdelávací proces sa realizuje v moderných učebniach a dielňach. Súčasťou školy je centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo, ktoré organizuje vzdelávacie aktivity zamerané na nové materiály, technológie a metódy práce.

Naše top :

  • výborná spolupráca s firmami, možnosť praxe počas štúdia a ponuka zamestnania po jeho ukončení,
  • najnovšie technológie na teoretickom i praktickom vyučovaní,
  • možnosť absolvovať rôzne odborné kurzy počas štúdia,
  • centrum odborného vzdelávania v areáli školy,
  • bohatá krúžková činnosť pod vedením učiteľov, majstrov, vychovávateľov,
  • možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole,
  • účasť na domácich aj zahraničných odborných súťažiach,
  • účasť na projektoch- posledný Erasmus +,
  • organizovanie lyžiarskych, plaveckých, vodáckych kurzov, ......

Bližšie informácie o škole, o jednotlivých odboroch nájdete na stránke školy:  www.soskuke.sk