Uplatnenie absolventov SPŠ stavebnej a geodetickej

3692 M - geodézia, kartografia a kataster

(absolvent vie vykonávať meračské, vytyčovacie a kontrolné práce, geodetické činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami)

3650 M staviteľstvo - architektúra a interiérový dizajn

(absolvent vie vypracovať architektonické a interiérové návrhy a projekty, má poznatky  o dizajne prvkov v rámci stavby)

3650 M staviteľstvo - pozemné staviteľstvo

(absolvent vie vypracovať projektovú dokumentáciu objektov, pozná základy statiky, technologické postupy, základy kalkulácie a rozpočtu stavieb)

3650 M staviteľstvo - priestorové plánovanie

(absolvent zabezpečuje optimalizáciu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia)

 

Naši absolventi sú pripravení priamo pre výkon povolania alebo na vysokoškolské štúdium, najmä technického zamerania.