Charakteristika odborov a zameraní

3692 M geodézia, kartografia a kataster

 • Budeš vedieť zamerať a vytýčiť akúkoľvek stavbu aj svoj rodinný dom.
 • Naučíš sa pracovať s modernými geodetickými prístrojmi, ako sú GPS, drony a 3D skenery.
 • Spoznáš pravidlá vlastníckych vzťahov a vyhľadávania informácií z katastra nehnuteľností.
 • Získané vedomosti využiješ ako geodet v teréne a v katastrálnych a pozemkových úradoch.

3650 M staviteľstvo - architektúra a interiérový dizajn

 • Naučíš sa orientovať v architektonických slohoch.
 • Budeš vedieť štýlovo navrhnúť a nakresliť interiér budovy aj svojho rodinného domu.
 • Spoznáš zásady zariaďovania interiérov vrátane 3D vizualizácie.
 • Získané vedomosti využiješ v architektonických ateliéroch a dizajnových štúdiách.

3650 M staviteľstvo - pozemné staviteľstvo

 • Budeš vedieť navrhnúť a nakresliť každú stavbu, aj svoj rodinný dom.
 • Spoznáš stavebné materiály, novodobé technológie výstavy a projektovania.
 • Zvládneš základy projektovania a rozpočtovania pomocou moderných programov.
 • Získané vedomosti využiješ ako investor, projektant a zhotoviteľ stavby.

3650 M staviteľstvo - priestorové plánovanie

 • Naučíš sa plánovať rozvoj aj svojej obce, mesta, krajiny v súlade so životným prostredím.
 • Využiješ prednosti regiónu a prírodné zdroje na jeho rozvoj.
 • Uplatníš vedomosti zo stavebníctva, geodézie a architektúry pre tvorbu územného plánu.
 • Získané vedomosti využiješ ako manažér pre územné plánovanie v miestnych úradoch a verejnej správe.

 

Informácia pre vypisovanie prihlášok:

V elektronickom systéme nájdete len 3650 M staviteľstvo, v poznámke sa uvádza, že ponúkame štúdium v uvedených 3 zameraniach.

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na architektúru a interiérový dizajn, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku ARCH,

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na pozemné staviteľstvo, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku POS,

- ak sa žiak rozhodne pre študijný odbor staviteľstvo so zameraním na priestorové plánovanie, z číselníka sa vyberie číslo 3650 M staviteľstvo a po vytlačení prihlášky je potrebné rukou dopísať skratku PRP.

Všetky uvedené zamerania patria pod odbor staviteľstvo 3650 M, preto je táto skratka dôležitá pre správne zaradenie uchádzača!

Žiaci študujú od 1. ročníka zvolené zameranie.

 

Odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster je možné zvoliť v elektronickom systéme bez problémov.

 

! Prijímacie skúšky sa vykonávajú len v predmetoch slovenský jazyk a matematika.

Predpokladá sa pozitívny vzťah ku kresleniu a rysovaniu, všetko sa u nás naučíte !