Sme školou so 143-ročnou tradíciou, ponúkame úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v  4-ročných študijných odboroch geodézia, kartografia a kataster a staviteľstvo.

Odbor staviteľstvo ponúkame v zameraní architektúra a interiérový dizajn, v zameraní pozemné staviteľstvo alebo v zameraní priestorové plánovanie.

Naši absolventi sú pripravení  priamo pre výkon povolania alebo na vysokoškolské štúdium, najmä technického zamerania.

Najvýznamnejším absolventom našej školy je bývalý prezident SR Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.

Spojením všeobecného a odborného vzdelania pripravíme všestranne rozvinutú a adaptabilnú osobnosť schopnú uplatniť sa na dynamicky meniacom sa trhu práce vo verejnej správe aj v súkromnom sektore.

 

Naše TOP:

143. ročná tradícia  a úspechy školy

modernizácia technického vybavenia a inovácia edukačného procesu (projekty, výučba v programoch ALLPLAN, CENKROS, KOKEŠ, MICROSTATION, SKETCHUP, PHOTOSHOP, AUTOCAD)

úspešnosť našich absolventov na trhu práce a na zahraničných vysokých školách

intenzívna spolupráca s vysokými školami,  so zamestnávateľmi a COV

poloha a prostredie školy (blízko železničnej a autobusovej stanice, mestský park)

úspešnosť v súťažiach na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

domáce a zahraničné exkurzie

študentská firma, študentský parlament

bohatá mimoškolská činnosť

dobrovoľnícke aktivity

športoviská (multifunkčné ihrisko, telocvičňa, posilňovňa)

učebne (odborné, multimediálne)

školská jedáleň a knižnica

odborné poradenstvo pre žiakov

tradícia slávnostných podujatí v Historickej radnici mesta Košice

projekty - Erasmus+