Strojárstvo

Študijný odbor 2381 M strojárstvo pripravuje absolventov na činnosť stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych podnikoch, schopných samostatne vykonávať práce konštrukčného, technologického, prevádzkového, riadiaceho charakteru v závislosti od absolvovaného odborného zamerania. Okrem uvedených uplatnení pripravuje študijný odbor na štúdium na vysokých školách technického zamerania. Spojenie všeobecného a odborného vzdelania umožňuje pripraviť všestranne rozvinutú a adaptabilnú osobnosť schopnú uplatniť sa na dynamicky meniacom trhu práce. Absolvent je schopný logicky myslieť, samostatne pracovať, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách, po získaní praxe i ako živnostník.