Stredná zdravotnícka škola v Skalici vznikla v septembri v roku 1960. Jej poslaním je vzdelávať stredných zdravotníckych pracovníkov, ktorí nachádzajú svoje uplatnenie v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí.  Pôsobnosť školy je regionálna. Absolventi sú pripravovaní predovšetkým pre zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb v okresoch Skalica, Senica, čiastočne Myjava a Malacky (Záhorský región), ale nachádzajú uplatnenie aj mimo tohto regiónu, na celom území SR i v zahraničí. Praktické vzdelávanie v škole je veľmi intenzívne prepojené s praxou realizovaním odbornej klinickej praxe vo FNsP Skalica a. s., v Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky, v Zariadení pre seniorov, v Centre pre deti a rodiny Skalica (Doteraz Detský domov Skalica). Veľmi úspešne spolupracujeme aj s ďalšími zdravotníckymi zariadeniami a zariadeniami sociálnych služieb v celom regióne i za jeho hranicami.

Škola sa úspešne zapája do projektu ERASMUS +, vďaka ktorému žiaci a učitelia našej školy majú možnosť absolvovať odbornú stáž alebo výmenné pobyty aj mimo Slovenskej republiky. 

PRAKTICKÁ SESTRA 

Absolventi odboru sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych  zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. 

MASÉR

Absolventi sa uplatnia v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych zariadeniach, vo wellness centrách, v športových zariadeniach, kde môže pracovať samostatne, vo vybraných činnostiach a v tíme pod vedením fyzioterapeuta. 

SANITÁR 

Učebný odbor sanitár pripravuje  zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych zariadeniach, úradoch verejného zdravotníctva a iných zariadeniach. Realizuje sa len externá forma štúdia.

Obľúbené videá