Škola založená v roku 1949, názov Stredná priemyselná škola v Myjave od 1984.

Poslanie školy

Škola vychováva absolventov pripravených pre prax v študijných odboroch:

- mechatronika (maturita)

- logistika (maturita)

- elektrotechnika (maturita)

- technické lýceum – technické gymnázium (maturita)

- mechanik nastavovač (maturita a výučný list)

Škola poskytuje  ubytovanie svojim študentom v školskom internáte, poskytuje celodenné stravovanie ubytovaným študentom, poskytuje stravovanie svojím študentom a zamestnancom.

Možnosti občerstvenia: v areále školy sa nachádza školský bufet, ktorý je k dispozícií študentom od 8:00 do 14:00,  Stravovanie pre študentov: v škoskom internáte v čase od 12:00 do 15:00.

Mimovyučovacie možnosti: študenti majú možnosť sa zapájať do krúžkov, olympiád, SOČ, ....

Možnosti uplatnenia: absolventi školy majú možnosť uplatniť sa v strojárskom priemysle v odboroch strojníctvo, mechatronika, technicko informační pracovníci. Majú sa možnosť uplatniť v automobilovom priemysle, ako strojnícke profesie, ale aj elektrikárske profesie. Absolventi školy môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách technického zamerania, ako sú strojníctvo, elektrotechnika, stavebníctvo. Na školách ekonomického smeru a marketingu.

Vybavenosť školy: škola má k dispozícii učebne odborných predmetov na mechatroniku, strojníctvo, elektrotechniku, výpočtovú techniku a informatiku, jazykové učebne, knižnicu s internetom pre študentov, laboratória, dielne pre odbornú prax v rámci vyučovania, telocvičňu.