Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava

www.spsmyjava.sk

e-mail: info@spsmy.tsk.sk

tel.: +421 34 621 2348

 

Duálne vzdelávanie

Študuj, zarábaj a zamestnaj sa!

Študuj na Strednej priemyselnej škole Myjava a praxuj v uznávaných okolitých firmách.

„Svoju budúcnosť máš vo svojich rukách“

Viac informácií nájdete na www.spsmyjava.sk

 

Benefity a študijné odbory pre žiaka:

 • Pripravuje sa na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa za pomoci odborných inštruktorov.
 • Osvojuje si pracovné návyky priamo počas štúdia.
 • Nadobúda odborné vzdelávanie s použitím moderných technológií, zariadení a materiálov.
 • Získa stredoškolské vzdelanie s maturitouvýučným listom.
 • Zlepší sa finančný príjem rodiny – mesačné podnikové štipendium od 50 € do 200 €, odmena za produktívnu prácu a ďalšie hmotné zabezpečenie žiaka (podnikové stravovanie, pracovné oblečenie  a iné sociálne benefity).
 • Garantované pracovné miesto po úspešnom ukončení štúdia.
 • Priame začlenenie sa do pracovného kolektívu zamestnávateľa.
 • Skrátenie adaptačnej fázy a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s možným lepším mzdovým ohodnotením.

„Aby každý absolvent našiel uplatnenie a každý zamestnávateľ kvalifikovanú pracovnú silu.“

2387 M mechatronika

 • 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou,
 • štúdium tohto odboru dáva veľké možnosti uplatnenia v priemysle s veľkou perspektívou do budúcnosti v oblasti strojárstva, automatizácie, robotizácie,
 • vytváranie technickej dokumentácie,
 • 2D CAD/CAM systémy, 3D modelovanie,
 • programovanie CNC strojov,  priemyselných robotických ramien a programovateľných logických automatov,
 • navrhnúť, vytvoriť, otestovať, opraviť a prevádzkovať automatizovaný systém,
 • absolventi môžu získať osvedčenie o absolvovaní elektrotechnickej spôsobilosti, v modelovaní 3D.

2675 M elektrotechnika

 • 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou,
 • navrhnúť a konštruovať elektronické obvody,
 • navrhnúť, vytvoriť, otestovať, opraviť a prevádzkovať komunikačnú a počítačovú sieť,   
 • využívať automatizované systémy, programovať priemyselné robotické ramená a programovateľné logické automaty,
 • absolventi môžu získať osvedčenie o absolvovaní elektrotechnickej spôsobilosti a certifikát CISCO.

2381 M strojárstvo

 • 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou,
 • spracovávanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie,
 • 2D CAD/CAM systémy, 3D modelovanie,
 • programovanie CNC strojov,
 • údržba strojov a zariadení,
 • obsluha technologických zariadení,
 • obsluha a nastavovanie konvenčných obrábacích strojov,
 • vysoká uplatniteľnosť na trhu práce,
 • možnosť pokračovania na VŠ technického zamerania. 

2411 K mechanik nastavovač – operátor výroby

 • 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou a výučným listom,
 • duálne vzdelávanie – štipendium vo firmách,
 • vysoká uplatniteľnosť na trhu práce,
 • 1. ročníky dostanú zadarmo pracovný odev a obuv,
 • vysoký podiel praktického vyučovania,
 • obsluha a nastavovanie konvenčných obrábacích strojov a CNC strojov,
 • 2D CAD/CAM systémy, 3D modelovanie + certifikát Solidworks,
 • v 3. ročníku možnosť získania zváračského preukazu s finančným príspevkom od školy.

„Škola, ktorú majú študenti radi.“

3968 M logistika - manažment

 • 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou vhodný najmä pre dievčatá,
 • aplikovanie manažérskych a marketingových zručností v celopodnikovom procese od plánovania cez obstarávanie materiálu až po predaj a distribúciu výrobkov,
 • riadenie a optimalizácia výrobných procesov vzhľadom na požiadavky trhu,
 • aplikovanie všeobecných podmienok podnikania, ako aj v oblasti dopravy,
 • vedenie účtovníctva a ekonomickej dokumentácie,
 • spracovanie informácií v aplikačných programoch (MS OFFICE, OLYMP, OMEGA, JÚ, SIMUL8, AutoCAD a pod.).

3918 M technické lýceum – blok informačné technológie, strojárstvo, staviteľstvo, ekonomika

 • 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou,
 • vhodný pre žiakov, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického a ekonomického zamerania,
 • ide o technické gymnázium,
 • štúdium vo vybranom bloku od 3. ročníka
 • blok informačné technológie je zameraný na programovanie, počítačové siete, grafiku, CISCO
 • blok strojárstvo je zameraný na technológiu,  konštrukciu, 2D a 3D CAD, programovanie CNC strojov
 • blok staviteľstvo je zameraný na stavebné objekty, konštrukcie, stavebnú dokumentáciu, architektúru.
 • blok ekonomika je zameraný na organizáciu, riadenie výroby a služieb, spracovanie ekonomických a technických podkladov podľa požiadaviek trhu, vedenie účtovníctva a ekonomickej dokumentácie.

 

Žiaci vo všetkých študijných odboroch absolvujú v 2. a 3. ročníku súvislú dvojtýždňovú odbornú PRAX VO FIRMÁCH.

Čo je duálne vzdelávanie?

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a príprava na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa.

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom. Je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje právo a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka.

Čo je cieľom duálneho vzdelávania?

Poskytnúť žiakom odborné vzdelanie spojené s praxou podľa požiadaviek zamestnávateľa a zvýšenie uplatniteľnosti na trhu práce.

Duál je o tom, že žiak získava teoretické vedomosti v škole a zároveň vykonáva prax v spoločnosti v oblasti svojho zamerania. Po skončení štúdia získava nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a mzdovom ohodnotení.

Duálne vzdelávanie prebieha:

 • na praktickom vyučovaní – u zamestnávateľa vo firme
 • na teoretickom vyučovaní – v škole

Prvky duálneho vzdelávania

 1. Teoretické vyučovanie v škole a praktické vyučovanie u zamestnávateľa.
 2. Zmluva medzi školou a zamestnávateľom o duálnom vzdelávaní.
 3. Učebná zmluva medzi zamestnávateľom a žiakom od 1. ročníka.

Poď k nám študovať a využívaj naše bonusy:

 • príspevok na stravovanie
 • príspevok na ubytovanie
 • príspevok na dopravu
 • prospechové štipendium
 • možnosť autoškoly

Športová príprava

Žiaci v študijných odboroch mechatronika, elektrotechnika, logistika, technické lýceum majú možnosť si zvoliť športovú prípravu zameranú na futbal a volejbal. V úzkej spolupráci so Spartakom Myjava žiaci majú možnosť rozvíjať svoje nadanie v najvyšších športových celoslovenských súťažiach.

Riaditeľ školy:

Mgr. Jaroslav Foltín

Tel.: 0918 591 672

e-mail: jaroslav.foltin@spsmy.sk