SOŠ pedagogická je školou s vyše 120-ročnou tradíciou. Jej brány každý rok opustia desiatky absolventov pripravených na uplatnenie v pedagogickej praxi a na ďalšie vysokoškolské štúdium. Žiaci získavajú odborné vedomosti a rozsiahle zručnosti z hudobnej, výtvarnej, dramatickej, literárnej a jazykovej či telesnej výchovy. Úspešne sa zapájajú do dobrovoľníckych a charitatívnych akcií, umeleckých aktivít, speváckych, divadelných a športových súťaží. 

Ďalej majú možnosť rozvíjať svoju osobnosť prostredníctvom programu DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu a zapojiť sa do programu EPAS – Ambasádorská škola európskeho parlamentu, či realizovať sa v školskom parlamente. 

https://www.instagram.com/skolskyparlament.sospg/

Za naše naj považujeme odborné učebne, multifunkčné exteriérové ihrisko, možnosť ubytovania v internáte, priebežnú a súvislú prax v materských školách a školských kluboch, spevácke vystúpenia aj na medzinárodných podujatiach, divadelné vystúpenia, poznávacie exkurzie po Slovensku a v zahraničí, športové kurzy, historickú novorenesančnú budovu so záhradou. 

Škola aktívne spolupracuje s inštitúciami pri príprave rôznych programov (ÚPSK, mesto Prešov, CVČ, PKO, materské školy a školské kluby, sociálne inštitúcie ako zariadenia pre seniorov, detský domov, Barlička). Programy sú zamerané na Mesiac úcty k starším, Mikuláša, Vianoce, Fašiangy, Deň matiek, Deň detí a pod..

Každoročne realizujeme exkurzie s pedagogickým zameraním, napr. Po stopách Jána Amosa Komenského a iné. 

Krúžky na škole:

- divadelný súbor

- spevácky zbor: https://www.youtube.com/channel/UC0hGb9jDit6nfvf6XaCo6QA

- folklórny spevácky krúžok

- hra na hudobnom nástroji – klavír, gitara, husle, akordeón

- športové – atletika, fitnes, gymnastika, basketbal, volejbal, florbal

- Klub zážitkových aktivít

- Turistický klub: https://www.instagram.com/turisticky_klub_sospg/