Poslanie školy:

Spojená škola v Detve je škola regionálneho významu, ktorá sa zaoberá odbornou prípravou žiakov na svoje povolanie

Poslanie organizačných zložiek:

Obchodná akadémia

 • pripraviť odborníkov v oblasti bankovníctva, manažmentu, účtovníctva, administratívy a personalistiky

Stredná odborná škola

 • pripraviť odborníkov v oblasti strojárstva a elektrotechniky

Strategické ciele školy:

 • Vychovávať žiakov v duchu humanitných princípov, tolerancie, znášanlivosti, vzájomnej úcty.

 • Formovať u žiakov tvorivý štýl života, vnútorné motivácie, intelektuálne schopnosti a hodnotové orientácie.

 • Pripravovať žiakov tak aby boli adaptabilní na zmeny v spoločnosti a motivovať ich k pochopeniu celoživotného vzdelávania.

 • Odbornú prax žiakov SŠ realizovať vo firmách a inštitúciách. K tomuto rozvíjať dobré vzťahy s firmami so snahou prepojenia teoretických poznatkov zo školy s praxou.

Vízia školy:

 • S – SPOLUPRÁCA – Vspolupráci spodnikateľským averejným sektorom pripravujeme vhodných adeptov pre trh práce

 • Š – ŠTÚDIUM – Investície so vzdelania považujeme za najefektívnejšie

 • D – DÔVERA – Budujeme úprimné ačestné vzťahy medzi žiakmi aučiteľmi

 • E – EURÓPAN – Vychovávame reprezentantov Slovenska vEurópskej únii

 • T – TVORIVOSŤ – Dobrý aoriginálny nápad nachádza unás otvorené dvere

 • V – VEDOMOSŤ – Učiť sa je dôležité, no správne použiť naučené si ceníme ešte viac

 • A – AUTENTICITA – Náš absolvent je sebavedomý, vie, kto je akde je jeho miesto vspoločnosti