Súkromná stredná odborná škola SD Jednota Šamorín patrí k úspešným školám s vyše 55-ročnou tradíciou. Napriek tomu, že má v názve uvedené súkromná, poskytuje bezplatné vzdelávanie v oblasti gastronómie, cestovného ruchu  a turizmu.

 

      Je orientovaná na európsku dimenziu odborného vzdelávania a ponúka kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Ten zahrňuje všetky úrovne vzdelávania:

      3-ročné a 4-ročné denné aj externé štúdium v učebných odboroch:

          6445 H kuchár,

          6444 H čašník, servírka,

          2977 H cukrár kuchár,

          2956 H mäsiar kuchár

      študijné odbory:

          6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu,

      nadstavbové štúdium:

           6421 L spoločné stravovanie,

      vyššie odborné vzdelanie:

          6314 Q cestovný ruch,

      2 ročné pomaturitné špecializačné štúdium:

          6314 Q cestovný ruch.

 

Škola je zaradená do Systému duálneho vzdelávania. Ponúka tiež:

  • vzdelávanie dospelých vo všetkých študijných a učebných odboroch,
  • vzdelávanie cudzincov hľadajúcich si prácu,
  • možnosť absolvovania akreditovaného rekvalifikačného kurzu pre moduly kuchár, čašník, cukrár a predavač,
  • certifikované kurzy:

          animátor v cestovnom ruchu,

          barman,

          barista,

          someliér.

 

      SSOŠ SD Jednota je otvorenou inštitúciou pre žiakov, rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. Škola sídli v komplexe budov, je obklopená zeleňou. Ďalšou pridanou hodnotou je minimálna občianska zastavanosť  a vlastná parkovacia plocha.

      Škola počas svojej existencie prešla viacerými zmenami a v súčasnosti svojím vzdelávacím programom poskytuje vzdelávanie zamerané na gastronomické, ekonomické služby a cestovný ruch. Poslaním školy nie je len odovzdávať vedomosti, pripravovať žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale formovať u mladých ľudí aj ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. V systéme výchovy a vzdelávania sa zameriavame na systematický rozvoj poznávacích schopností, snažíme sa rozvíjať emocionálnu zrelosť žiakov, motivovať ich k neustálemu zdokonaľovaniu sa a schopnosti prevziať za seba zodpovednosť.

                                             Príďte medzi nás, je to začiatok vašich nových príležitostí.