ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODBORY

ŠTUDIJNÉ ODBORY

 

6323 K HOTELOVÁ AKADÉMIA

 

Kód a názov študijného odboru:  6323 K hotelová akadémia

Forma štúdia: denná

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, splnenie kritérií prijímacieho konania, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

Uplatniť sa môžeš ako:

- pracovník v hotelových a reštauračných službách,

- manažér strednej úrovne,

- samostatný podnikateľ,

- prevádzkar alebo vedúci závodu spoločného stravovania,

- súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.

 

 

6325 M EKONOMICKÉ LÝCEUM

 

Kód a názov študijného odboru: 6325 M ekonomické lýceum

Forma štúdia: denná

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, splnenie kritérií prijímacieho konania, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

Absolventi týchto odborov majú možnosť širokého uplatnenia v praxi, ide o pracovné pozície ako je:

- ekonóm/ka,

- účtovník/čka,

- asistent/ka,

- administratívny pracovník/čka,

- hospodár/ka,

- referent/ka skladu a odbytu a pod.,

- v podnikateľskej sfére, v celej štátnej a verejnej správe, v právnických firmách,

  na notárskych úradoch, v bankách, poisťovniach atď.

 

 

2950 M PORADENSTVO VO VÝŽIVE

 

Kód a názov študijného odboru: 2950  M poradenstvo vo výžive

Forma štúdia: denná

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, splnenie kritérií prijímacieho konania, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

Môžeš pracovať ako:

- poradca v oblasti výživy a pohybových aktivít,

- pracovník vo wellnes centrách, fitnes centrách, v liečebných domoch,

- manažér v športových kluboch a centrách,

- pokračovať v štúdiu na vysokej škole so zameraním na výživu, šport a zdravotníctvo.

 

6444 K ČAŠNÍK, SERVÍRKA

 

Kód a názov študijného odboru: 6444 K čašník, servírka

Forma štúdia: denná

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

splnenie kritérií prijímacieho konania, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list

Pracovné uplatnenie absolventa:

Po absolvovaní študijného odboru 6444 K čašník, servírka môžeš pracovať ako:

- účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, barman, prevádzkar,

- vedúci závodu spoločného stravovania,

- súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania

 

VÝHODY DUÁLNEHO VZDELÁVANIA:

- Získavaš pracovné návyky priamo počas štúdia.

- Pripravuje sa na povolanie v reálnych pracovných podmienkach u zamestnávateľa.

- Osvojuješ si podnikovú kultúru.

- Využívaš najnovšie technológie.

- Vzdelávaš sa a súčasne dostávaš podnikové štipendium.

- Získavaš aj finančnú odmenu za produktívnu prácu.

- Získavaš istotu práce po skončení strednej školy.

- Dokážeš sa rýchlejšie adaptovať na trhu práce.

- Zhodnotíš úroveň svojich odborných kompetencií a pracovnej morálky.

- Môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

6445 K KUCHÁR

 

Kód a názov študijného odboru: 6445 K kuchár

Forma štúdia: denná

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

splnenie kritérií prijímacieho konania, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

Po absolvovaní študijného odboru 6445 K kuchár môžeš pracovať ako:

- kuchár v reštauráciách, hoteloch, nemocniciach, sociálnych zariadeniach,

  školských jedálňach a iných zariadeniach,

- vedúci závodu spoločného stravovania

- súkromný podnikateľ v oblasti gastronómie.

 

VÝHODY DUÁLNEHO VZDELÁVANIA:

- Získavaš pracovné návyky priamo počas štúdia.

- Pripravuje sa na povolanie v reálnych pracovných podmienkach u zamestnávateľa.

- Osvojuješ si podnikovú kultúru.

- Využívaš najnovšie technológie.

- Vzdelávaš sa a súčasne dostávaš podnikové štipendium.

- Získavaš aj finančnú odmenu za produktívnu prácu.

- Získavaš istotu práce po skončení strednej školy.

- Dokážeš sa rýchlejšie adaptovať na trhu práce.

- Zhodnotíš úroveň svojich odborných kompetencií a pracovnej morálky.

- Môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

UČEBNÉ ODBORY

 

2964 H CUKRÁR

6444 H ČAŠNÍK, SERVÍRKA

6445 H KUCHÁR

 

Kód a názov učebného odboru:     2964 H cukrár

                                                           6444 K čašník, servírka

                                                           6445 H kuchár

Forma štúdia: denná

Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie

Dĺžka štúdia: 3 roky

Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

splnenie kritérií prijímacieho konania, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

Ako absolvent týchto učebných odborov sa môžeš uplatniť:

- v reštauráciách, hoteloch, nemocniciach, sociálnych zariadeniach, školských

  jedálňach, kúpeľných a iných zariadeniach potravinárskeho priemyslu,

- ako súkromný podnikateľ v oblasti gastronómie.

 

VÝHODY DUÁLNEHO VZDELÁVANIA:

- Získavaš pracovné návyky priamo počas štúdia.

- Pripravuje sa na povolanie v reálnych pracovných podmienkach u zamestnávateľa.

- Osvojuješ si podnikovú kultúru.

- Využívaš najnovšie technológie.

- Vzdelávaš sa a súčasne dostávaš podnikové štipendium.

- Získavaš aj finančnú odmenu za produktívnu prácu.

- Získavaš istotu práce po skončení strednej školy.

- Dokážeš sa rýchlejšie adaptovať na trhu práce.

- Zhodnotíš úroveň svojich odborných kompetencií a pracovnej morálky.

- Môžeš pokračovať v nadstavbovom štúdiu.