Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka je modernou školou, ktorá svojim odborným vzdelávaním pripravuje žiakov na regionálny a európsky trh práce.

Reaguje na potreby a aktuálne trendy v oblasti:

- gastronómie

- hotelierstva

- cestovného ruchu

- podnikania, ekonomiky, financií

- športu.

Poslaním školy je nielen odovzdávanie vedomosti a príprava žiakov na povolanie, ale aj cieľavedomý a systematický rozvoj ich poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa a schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, svoj rozvoj a tvorivosť.

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odbornej praxe a odborného výcviku v dielňach školy (Jedáleň pod Vinbargom, Ľudová jedáleň) a priamo na pracoviskách zamestnávateľov (školský systém, systém duálneho vzdelávania).

         Škola má veľmi kvalitné priestorové a materiálne vybavenie pre gastronomické odbory: kuchynky, odborné učebne na stolovanie, dve stravovacie prevádzky s kuchyňami, niekoľko salónikov. Odborom manažment regionálneho cestovného ruchu a ekonomické lýceum slúžia počítačové učebne a multimediálna učebňa. Odbor poradenstvo vo výžive využíva novú športovú halu. Všetkým odborom sú k dispozícií priestory v jazykovom laboratóriu, knižnici, v športovej hale a v športovom areáli.

 

V školskom roku 2021/2022 škola ponúka študijné a učebné odbory:

6323 K            hotelová akadémia                             5-ročný

6325 M           ekonomické lýceum                           4-ročný

2950 M           poradenstvo vo výžive                       4-ročný

6444 K            čašník, servírka                                  4-ročný   (aj duálne vzdelávanie)

6445 K            kuchár                                                4-ročný   (aj duálne vzdelávanie)

6444 H            čašník, servírka                                  3-ročný   (aj duálne vzdelávanie)

6445 H            kuchár                                                3-ročný   (aj duálne vzdelávanie)

2964 H            cukrár                                                 3-ročný   (aj duálne vzdelávanie)