Stredná odborná škola stavebná v Nitre poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a stredné odborné vzdelanie.

Úplné stredné odborné vzdelanie poskytujeme v študijných odboroch, kde má absolvent možnosť získať maturitné vysvedčenie, výučný list a Certifikát Slovenskej obchodnej komory.

 • 3658 K  MECHANIK STAVEBNOINŠTALAČNÝCH ZARIADENÍ
 • 3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY
 • 3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
 • 3667 TECHNIK VODÁR VODOHOSPODÁR

Nadstavbové štúdium:

 • 3659 L STAVEBNÍCTVO
 • 6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A V SLUŽBÁCH

Stredné odborné vzdelanie poskytujeme v učebných odboroch, kde absolvent získa výučný list a Certifikát Slovenskej obchodnej komory.

 • 3661 H MURÁR
 • 3663 H TESÁR
 • 3678 H INŠTALATÉR
 • 3675 H MALIAR
 • 3688 H KOMINÁR
 • 3355 H STOLÁR

Hlavným cieľom školy je príprava budúcich kvalifikovaných odborníkov v oblasti stavebníctva. Sme komplexná škola, v  areáli ktorej máme teoretické vyučovanie a odborný výcvik. Školské vzdelávacie programy v plnej miere akceptujú požiadavky trhu práce. Veľmi kvalitné materiálne technické vybavenie školy je zabezpečované z európskych fondov, projektov a v spolupráci s firmami . Dôkazom kvality výučby sú okrem uplatnenia absolventov na trhu práce aj výsledky počas štúdia a umiestnenia žiakov v súťažiach odborných zručností.

Vyučujeme dva cudzie jazyky – anglický a nemecký s možnosťou zapájania sa do jazykových súťaží.

Do duálneho vzdelávania sú zapojené všetky študijné a učebné odbory  školy. 

Duálne vzdelávanie znamená úzke prepojenie vzdelávania na strednej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa a kvalitnejšiu odbornú pripravenosť v reálnom pracovnom prostredí v súlade s požiadavkami budúcich zamestnávateľov.

Krúžková činnosť: Krúžková činnosť je veľmi široká a rôznorodá. Je zameraná na výchovu a vzdelávanie, aktívny oddych a rozvoj aktivít podľa výberu žiakov. Realizuje sa prostredníctvom záujmových krúžkov odborného, športového environmentálneho zamerania.

Športové a iné aktivity školy: Realizujeme športové, výtvarné a literárne súťaže, preventívne výchovno-vzdelávacie  aktivity, humanitné akcie, exkurzie, výchovné koncerty, besedy s významnými osobnosťami.

Uplatnenie absolventov v praxi:  Našou prioritou je vychovať absolventov schopných plniť požiadavky budúcich zamestnávateľov a uplatniť sa na trhu práce v domácich a zahraničných firmách stavebného zamerania.

Spolupráca s firmami zabezpečuje absolventom plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce nadobudnutím kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľov na nových moderných technológiách.