Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina

SOŠPaSV v Žiline je v súčasnosti jedinou školou svojho typu v Žilinskom kraji, ktorá ponúka vzdelanie žiakov základných škôl ekonomického, poľnohospodárskeho, záhradníckeho, veterinárneho, kynologického zamerania, ako aj vzdelanie v oblasti regionálneho cestovného ruchu na úrovni stredoškolského vzdelania a aj vyššieho odborného vzdelania – vidiecka turistika, krajinárske úpravy a tvorba krajiny.

Študijné odbory

Pre šk. rok 2024/2025 má škola Žilina v ponuke pre žiakov základných škôl študijné odbory:

 • Agropodnikanie so zameraním na:
  • agroturistiku
  • kynológiu
  • farmárstvo
 • Potravinárstvo so zameraním na
  • potravinár – kvalitár
 • Záhradníctvo so zameraním na:
  • sadovnícka a krajinárska tvorba
 • Veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na:
  •  veterinárny zdravotník v hygienickej a laboratórnej službe
  • chov hospodárskych zvierat

Po maturite je možné absolvovať pomaturitné vyššie odborné štúdium (trojročné):

 • Vidiecka turistika
 • Krajinárske úpravy a tvorba krajiny 

   

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 40 učiteľov, ktorí majú plnú pedagogicko-odbornú spôsobilosť. Škola disponuje klasickými triedami a odbornými učebňami (biológie, chémie, cudzích jazykov, výpočtovej techniky, písania na PC, pestovania rastlín, chovu hospodárskych zvierat, kynológie, patológie a anatómie, dopravnej výchovy, ekonomiky, praxe). Všetky učebne sú vybavené audiovizuálnou technikou, učebnými pomôckami, modernou výpočtovou technikou s internetom, aby žiaci mohli získavať čo najaktuálnejšie poznatky počas vyučovania. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje ako teoretická časť ­ v triedach a odborných učebniach, praktické cvičenia a učebná prax.

Prax

Praxe sú vykonávané v záhradníckych firmách, na ekonomických oddeleniach výrobných podnikov, peňažných ústavov, potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch, spracovateľských podnikoch, veterinárnych nemocniciach, ambulanciách, kynologických združeniach. Žiaci sú na praxe a praktické cvičenia dopravované školským autobusom.

Spolupráca

Škola spolupracuje so školami v zahraničí s českou školou Albrechtovou strednou školou Český Tešín, poľskou školou Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu. Žiaci sa zúčastňujú rôznych stredoškolských súťaží, recitácií, aranžovania, vo volejbale, v cestovnom ruchu.

Uplatnenie absolventov

Študenti SOŠPaSV sa dokážu veľmi dobre uplatniť na vysokých školách, predovšetkým na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Žilinskej univerzite, Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici, Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach a aj na rôznych druhoch vyšších odborných škôl. Aby boli naši absolventi ešte úspešnejší na prijímacích skúškach na vysoké školy, v uvedených odboroch vyučujeme 1 cudzí jazyk, ekonomické predmety, účtovníctvo a predmety biológia a chémia v rozsahu gymnaziálnych osnov. Žiaci majú možnosť vyučovania voliteľného predmetu dopravná výchova, ktorý je teoretickou časťou k získaniu vodičského oprávnenia na osobný automobil v rámci vyučovania na škole.

Telocvičňa a školská jedáleň

Súčasťou školy je aj telocvičňa, kde prebiehajú hodiny telesnej výchovy, ale aj športovej mimoškolskej činnosti v rámci športových krúžkov. Študenti majú k dispozícií aj 2 posilňovne. Žiaci v prvom ročníku absolvujú lyžiarsky výcvik a v druhom ročníku turistický výcvik. Areál dopĺňa školská jedáleň, kynologický a záhradnícky areál, skleník.

Záujmové krúžky a mimoškolská činnosť

Škola ponúka žiakom bohatú mimoškolskú činnosť v rámci krúžkovej činnosti, takže každý si môže vybrať a venovať sa svojim záľubám (krúžok kynologický, turistický, spoznávania prírody, anglického jazyka, ekonomiky, cestovného ruchu).

Žiaci školy prezentujú svoje záľuby, vedomosti aj školu na rôznych súťažiach vedomostných, športových a kultúrnych,  v stredoškolskej odbornej činnosti.

Veríme, že ponuka študijných odborov a odborných zameraní ako aj kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu sa prejaví na vyššej kvalite absolventov a ich uplatnení na trhu práce. Študijné odbory, ktoré sa v súčasnosti vyučujú, sú v učebných plánoch zostavované tak, že absolventi nie sú viazaní len prácou v rezorte poľnohospodárstva a potravinárstva, ale môžu pracovať v oblasti služieb, v rôznych súkromných firmách, na ekonomických úsekoch, podnikať v záhradníctve. Škola ponúka žiakom kvalitné vzdelanie vo všeobecno-vzdelávacích, odborných, aj ekonomických predmetoch a tým možnosť štúdia na univerzitách ako aj uplatnenie v praxi.